Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

status: zamkniete

Ogłoszenie nr 2/2014

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy


1. Liczba lub wymiar etatu : 1/2

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

b. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu bhp i prawa pracy,

c. Ukończone szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp,

d. . Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,

e. Obywatelstwo polskie,

f. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

i. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

a. Sumienność, rzetelność, zdolności organizacyjne i komunikatywność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przeprowadzanie przeglądów warunków pracy,

2. Prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy,

3. Nadzorowanie gospodarki odzieżą roboczą i ochronną,

4. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego,

5. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

6. Doradztwo w zakresie przepisów i stosowania zasad bhp.

6. Warunki pracy:

1. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się głównie w biurze, wymaga kontaktów i spotkań poza Starostwem.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Występują utrudnienia architektoniczne ze swobodnym dostępem do pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Praca wymaga przemieszczania się do powiatowych jednostek organizacyjnych.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

a. Życiorys ( CV ),

b. List motywacyjny,

c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

e. Kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń,

f. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

g. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy’, w terminie do dnia 20 maja 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz. 1458), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
9.05.2014
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
9.05.2014
Informację zmienił
Dorota Roik
Data ostatniej zmiany
11.06.2014
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
11.06.2014
Informację opublikował
Dorota Roik
Data publikacji
11.06.2014