STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Audytor Wewnętrzny | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Audytor Wewnętrzny

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Audytor Wewnętrzny 

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  ½ etatu

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych,o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. Nieposzlakowana opinia,
 9. Posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  1. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  2. złożony w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  4. dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyżej, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; realizacja czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej  (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 508 z poźn. zm.); nadzorowanie lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 524 z późn. zm.).

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza z zakresu metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 2. Znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016r. (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 28),
 3. Znajomość standardów kontroli zarządczej - Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009r. Nr 15 poz. 84),
 4. Doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu,
 5. Umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów i formułowania wniosków,
 6. Komunikatywność,
 7. Zaangażowanie, systematyczność, odporność na stres,
 8. Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,
 9. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Planowanie i realizacja zadań audytowych,
 2. Systematyczna ocena kontroli zarządczej,
 3. Wykonywanie czynności doradczych na wniosek Starosty.

 

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza Starostwem.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 6. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nie posiadających obywatelstwa polskiego),
 7. Oświadczenia kandydata:
  - o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
  - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  - że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem).
 9. Potwierdzone podpisem zapoznanie się z informacją administratora (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, -400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Audytora Wewnętrznego”, w terminie  do dnia 27 grudnia 2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.),  informacja  o  wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
12.12.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
12.12.2018
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
15.01.2019
Nazwa pliku
Wyniki naboru na stanowisko Audytor Wewnętrzny
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
11.01.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
15.01.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
15.01.2019
Nazwa pliku
Informacja Administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
12.12.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
12.12.2018
Nazwa pliku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
12.12.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
12.12.2018