Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. bhp | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. bhp

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. bhp

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Powiat Nowotarski

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
 3. Ukończone szkolenie okresowe pracowników służby bhp,
 4. Znajomość przepisów Kodeksu pracy, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, ustaw: o ochronie przeciwpożarowej, o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, 
 5. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 6. Obywatelstwo polskie,
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność,
 2. Dobra organizacja pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,
 2. Przeprowadzanie przeglądów warunków pracy,
 3. Prowadzenie okresowych, komisyjnych przeglądów BHP,
 4. Prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy,
 5. Nadzorowanie gospodarki odzieżą roboczą i ochronną,
 6. Określanie ryzyka zawodowego,
 7. Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 8. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej,
 9. Doradztwo w zakresie przepisów i stosowania zasad BHP.

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, wymaga częstych kontaktów i spotkań poza Starostwem. Wymaga przemieszczania się do powiatowych jednostek organizacyjnych.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

 

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy w służbie bhp,
 8. Kopia aktualnego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu okresowym pracowników służby bhp.

 

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Specjalista ds. bhp”, w terminie do dnia 20 lutego 2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj.  Dz. U.  z  2016r. poz. 902 z późn. zm.).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),  informacja  o  wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
6.02.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
6.02.2018
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
7.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
7.03.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
7.03.2018