Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Powiatu Nowotarskiego | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Powiatu Nowotarskiego

status: zamkniete

Ogłoszenie nr 4/2015

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Sekretarza Powiatu Nowotarskiego


1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie: wyższe

b. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w niżej wymienionych jednostkach:

- urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

- starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

- urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

- biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

- biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach
lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w wyżej wymienionych jednostkach oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

c. obywatelstwo polskie,

d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

g. nieposzlakowana opinia

i. brak przynależności do partii politycznych.

4. Wymagania dodatkowe:

a. preferowane kierunki studiów: prawo, administracja, zarządzanie,

b. znajomość prawa samorządowego i procedur administracyjnych,

c. znajomość zadań realizowanych przez Powiat Nowotarski,

d. umiejętność planowania i organizacji pracy dużego zespołu pracowników,

e. posiadanie kompetencji kierowniczych,

f. kreatywność, samodzielność,

g. asertywność,

h. odporność na stres.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. wykonywanie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Zarządu Powiatu,

b. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa oraz organizacji jego pracy,

c. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy oraz obiegiem informacji pomiędzy Starostwem a powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,

d. sprawowanie nadzoru w zakresie załatwiania skarg i wniosków,

e. sprawowanie nadzoru nad procesem informatyzacji Starostwa,

f. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą podległych komórek organizacyjnych,

g. sprawowanie nadzoru nad racjonalnym gospodarowaniem etatami i funduszem płac,

h. zapewnianie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych,

i. zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej oraz zasad techniki prawodawczej.

6. Warunki pracy:

1. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, wymaga kontaktów i spotkań poza Starostwem.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

a. Życiorys ( CV ),

b. List motywacyjny,

c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

e. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

h. Oświadczenie kandydata o nie przynależności do partii politycznych lub o zobowiązaniu się do rezygnacji z przynależności do partii politycznych w przypadku nawiązania stosunku pracy.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Sekretarza Powiatu Nowotarskiego " w terminie do dnia 3 marca 2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202 ).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
19.02.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
19.02.2015
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
1.04.2015
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
1.04.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
1.04.2015