Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. archiwum | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. archiwum

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds. archiwum


1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie: wyższe co najmniej licencjackie ze specjalnością archiwistyka lub wyższe i kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia lub studia podyplomowe z zakresu archiwistyki,

2) Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

3) Znajomość zasad postępowania z dokumentacją elektroniczną i jej archiwizacji,

4) Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,

5) Obywatelstwo polskie,

6) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

9) Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

1) Co najmniej roczny staż pracy w archiwum,

2) Sumienność, rzetelność i umiejętność dobrej organizacji pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Przygotowywanie zarządzeń i dokumentacji dotyczących spraw związanych z prowadzeniem archiwum,

2) Przyjmowanie dokumentacji do archiwum,

3) Porządkowanie, przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji,

4) Udostępnianie przechowywanej dokumentacji,

5) Przeprowadzanie kwerend archiwalnych,

6) Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Starostwie i w powiatowych jednostkach organizacyjnych,

7) Przekazywanie materiałów do Archiwum Państwowego,

8) Doradztwo w zakresie przepisów kancelaryjno-archiwalnych na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych,

9) Przeprowadzanie szkoleń z zakresu przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych,

10) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze i w pomieszczeniach archiwum. Wymaga kontaktów i spotkań poza Starostwem.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Występują utrudnienia związane z umieszczaniem dokumentacji archiwalnej na wysokich regałach.

Praca wymaga przemieszczania się z uwagi na lokalizację archiwum zakładowego poza siedzibą Starostwa oraz do powiatowych jednostek organizacyjnych.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys ( CV ),

2) List motywacyjny,

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5) Kopie dokumentów potwierdzających odbycie kursów,

6) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. archiwum”, w terminie do dnia 8 grudnia 2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr z 2014r. poz. 1202), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
26.11.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
26.11.2015
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
16.12.2015
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
16.12.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
16.12.2015