Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. zarządzania projektami | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. zarządzania projektami

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Podinspektora ds. zarządzania projektami 

 

 

1. Liczba lub wymiar etatu :  1 na czas realizacji projektów (lipiec 2018 r. – 31 marzec 2022 r.)

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie,
 2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,  o ochronie danych osobowych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytycznych: Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 znak: MR/H 2014-2020/23(3)07/2017, Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 znak: MR/H 2014-2020/22(02)/03/2017, Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 znak: MR/H 2014-2020/15(2)/11/2016,
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 4. Obywatelstwo polskie,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: zarządzanie, europeistyka,
 2. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z realizacją projektów,
 3. Preferowana komunikatywna znajomość j. angielskiego,
 4. Asertywność, samoorganizacja, zdolność wpływania na innych, rzetelność.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa sprawozdawczo- finansowa projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 2. Obsługa administracyjno-biurowa projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 3. Przygotowanie dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych we współpracy ze szkolnymi koordynatorami,
 4. Nadzór nad procesem rekrutacji do projektów w szkołach,
 5. Gromadzenie informacji o uczestnikach  projektów do celów sprawozdawczych,
 6. Obsługa programu SL2014 w zakresie danych  uczestników projektów oraz zamówień publicznych.

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza Starostwem.

 

   2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. Oświadczenia kandydata:
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

      7. Potwierdzone podpisem zapoznanie się z informacją administratora (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. zarządzania projektami”, w terminie  do dnia 16 lipca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),  informacja  o  wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
3.07.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
3.07.2018
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
7.08.2018
Nazwa pliku
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
3.07.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
3.07.2018
Nazwa pliku
Zapoznanie się z informacja administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
3.07.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
3.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
30.07.2018
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
31.07.2018