Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. finansowo-księgowych (kasjer) | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. finansowo-księgowych (kasjer)

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  Podinspektor ds. finansowo-księgowych (kasjer) 

 

1. Liczba lub wymiar etatu :  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie,
 2. Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, 
 3. Obywatelstwo polskie,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: finanse i rachunkowość
 2. Preferowane doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z obsługą finansową jednostki z sektora finansów publicznych,
 3. Sumienność, rzetelność, samoorganizacja.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa kasowa:
 • Przyjmowanie wpłat gotówkowych dotyczących dochodów Starostwa, Skarbu Państwa, opłat paszportowych, opłat geodezyjnych i opłaty skarbowej,
 • Sporządzanie raportów kasowych,
 • Odprowadzanie pobranych opłat na odpowiednie rachunki bankowe.
 1. Obsługa rachunku bankowego:
 • Sporządzanie przelewów lub innych dokumentów wypłaty na podstawie zatwierdzonych  do wypłaty faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą dokonania przelewu.
 1. Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków:
 • Sprawdzanie dowodów księgowych,
 • Dekretacja dowodów księgowych,
 • Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych operacji memoriałowych,
 • Sporządzanie sprawozdań,
 1. Rozliczenia finansowe:
 • Uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych,
 • Uzgadnianie obrotów i sald kont z tzw. dolną zakładką,
 • Uzgadnianie ksiąg inwentarzowych z ewidencją księgową,
 • Sporządzanie zestawień i analiz,
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza Starostwem.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. finansowo-księgowych (kasjera)”, w  terminie do dnia 27 lutego 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj.  Dz. U.  z  2016r. poz. 902 z późn. zm.).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),  informacja  o  wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
15.02.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
15.02.2018
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
21.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
21.03.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
21.03.2018