Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. zarządzania projektami | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. zarządzania projektami

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Inspektora ds. zarządzania projektami 

 

1. Liczba lub wymiar etatu :  1 na czas realizacji projektów (listopad 2017 r. – 31 marzec 2022 r.)

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy,
 3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,  o ochronie danych osobowych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytycznych: Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 znak: MR/H 2014-2020/23(3)07/2017, Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 znak: MR/H 2014-2020/22(02)/03/2017, Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 znak: MR/H 2014-2020/15(2)/11/2016,
 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: zarządzanie, europeistyka,
 2. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z realizacją projektów administracji publicznej,
 3. Preferowana komunikatywna znajomość j. angielskiego,
 4. Asertywność, samoorganizacja, zdolność wpływania na innych, rzetelność.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa sprawozdawczo- finansowa projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 2. Obsługa administracyjno-biurowa projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 3. Przygotowanie dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych we współpracy ze szkolnymi koordynatorami,
 4. Nadzór nad procesem rekrutacji do projektów w szkołach,
 5. Gromadzenie informacji o uczestnikach  projektów do celów sprawozdawczych,
 6. Obsługa programu SL2014 w zakresie danych  uczestników projektów oraz zamówień publicznych.

 

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza Starostwem.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

 

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektora ds. zarządzania projektami w Nowym Targu”, w terminie  do dnia 6 listopada 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj.  Dz. U.  z  2016r. poz. 902 z późn. zm.).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 rokuo pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),  informacja  o  wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
26.10.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
26.10.2017
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
17.11.2017
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
17.11.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
17.11.2017