Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. rozwoju i promocji | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. rozwoju i promocji

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Inspektora ds. rozwoju i promocji 

 

 

1. Liczba lub wymiar etatu :  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie oraz co najmniej 3 letni staż pracy,
 2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, Prawo o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o sporcie, o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej, o dostępie do informacji publicznej,
 3. Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych oraz programów służących do tworzenia i edycji grafiki komputerowej, w szczególności obróbki zdjęć (preferowane: GIMP i COREL),
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane kierunki studiów: marketing i zarządzanie, public relations, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia,
 2. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku wymagającym samodzielności, kreatywnego myślenia i częstych kontaktów z ludźmi,
 3. Komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, doskonała samoorganizacja, umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole, zmysł plastyczno-estetyczny, umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. Obsługa sprzętu fotograficznego w stopniu zaawansowanym,
 5. Znajomość geograficzno-historyczno-kulturowa obszaru Powiatu Nowotarskiego, w szczególności w aspekcie atrakcyjności turystycznej, znajomość struktury, funkcjonowania i strategii rozwoju Powiatu Nowotarskiego, wiedza o strukturach władzy i bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym, znajomość lokalnych i regionalnych mediów, a także lokalnego sektora pozarządowego.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizacja spotkań okolicznościowych (w tym obsługa fotograficzna) oraz reprezentowanie na nich Powiatu,
 2. Publikowanie materiałów na stronach internetowych Powiatu Nowotarskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. Udział w realizacji controllingu strategicznego i taktycznego Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego,
 4. Przygotowywanie (w tym graficzne opracowywanie), zamawianie, dystrybucja materiałów promocyjnych oraz prowadzenie ich magazynu,
 5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi – z organizacjami pozarządowymi, w tym tworzenie               i współpraca Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się głównie w biurze, wymaga kontaktów z podmiotami zewnętrznymi oraz konieczności udziału w spotkaniach poza siedzibą Starostwa.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w programy graficzne oraz pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji, materiałów graficznych oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

                        

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem  sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

 

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektora ds. rozwoju i promocji”,  w  terminie  do  dnia 9 lutego 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj.  Dz. U.  z  2016r. poz. 902 z późn. zm.).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),  informacja  o  wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
29.01.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
29.01.2018
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
5.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
5.03.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
5.03.2018