STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Inspektor - Doradca ds. klimatu i środowiska - Ekodoradca | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Inspektor - Doradca ds. klimatu i środowiska - Ekodoradca

status: zamkniete

Ogłoszenie nr 2/2021

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektora – Doradcy ds. klimatu i środowiska – Ekodoradcy   

 

1. Liczba lub wymiar etatu :  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 2. Znajomość przepisów ustaw: Prawo ochrony środowiska, o odnawialnych źródłach energii Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie powiatowym, Prawo zamówień publicznych, uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego oraz opracowań:  Polityka Energetyczna Polski do 2040r., Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 i Polityka klimatyczno – energetyczna UE do roku 2030,
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 4. Obywatelstwo polskie,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Brak skazania prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane kierunki studiów: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii, budownictwo lub kierunki pokrewne

Co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji rządowej, samorządowej lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska, doświadczenie zawodowe w administracji rządowej, samorządowej lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska, doświadczenie w zakresie realizacji projektów, organizacji spotkań i wydarzeń, przygotowywania raportów, opracowań, planów, itp., doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie, doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, itp.), studiów wykonalności, dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem (np. planów gospodarki niskoemisyjnej, programów ograniczania niskiej emisji, planów adaptacji do zmian klimatu, planów zaopatrzenia w ciepło paliwa gazowe i energię elektryczną, planów zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonych planów transportowych, itp.), ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego, gospodarki odpadami, zarządzania gospodarką wodną, profesjonalnej prezentacji, itp.

 1. Sumienność, rzetelność, samoorganizacja.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obowiązki główne:

Realizacja powierzonych obowiązków wynikających z realizacji Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA, w tym:
 

 • Współtworzenie strategii na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu:
 1.  opracowanie strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem będących w kompetencjach powiatu tj. włączenie kwestii działań klimatycznych do powiatowych planów i strategii np. programu ochrony środowiska, planów adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonych planów transportowych, itp.,
 2.  wsparcie gmin w opracowaniu, aktualizacji i integracji gminnych dokumentów strategicznych tj. włączenie kwestii działań klimatycznych do gminnych planów i strategii np. programów ochrony środowiska, planów gospodarki niskoemisyjnej, programów ograniczania niskiej emisji, planów adaptacji do zmian klimatu, planów zaopatrzenia
  w ciepło paliwa gazowe i energię elektryczną, planów zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonych planów transportowych, itp.,
 • Pomoc w osiąganiu celów Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego
  w tym:
 1. wsparcie gmin w realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza,
 2. koordynacja działań gmin w zakresie wykorzystania OZE  i budownictwa energooszczędnego, itp.,
 3. współpraca z gminami i Urzędem Marszałkowskim,
 4. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk gmin na obszarze powiatu,
 5. inicjowanie wspólnych działań, projektów i akcji edukacyjnych w gminach (w zakresie ochrony powietrza i klimatu, promocji OZE, promocji zrównoważonego transportu, itp.),
 6. doradztwo dla gminnych Ekodoradców w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego,
 7. wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół
  i budynków użyteczności publicznej,
 8. wsparcie w prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza
  i klimatu, promocji OZE, promocji zrównoważonego transportu, itp.
 • Nadzór nad inwentaryzacją emisji gazów cieplarnianych w powiatach i inwentaryzacją źródeł ogrzewania i instalacji odnawialnych źródeł energii we współpracy z gminami
  (w tym organizacja spotkań w celu dokonania pełnej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie całego Powiatu).
 • Identyfikację budynków publicznych zarządzanych przez powiat w celu poprawy efektywności energetycznej, montażu instalacji OZE i innych środków, które uczynią je neutralnymi dla klimatu.
 • Ubieganie się o zewnętrzne finansowanie dla powiatów na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ochrony klimatu i powietrza (w obszarach podlegających kompetencjom powiatu) i udzielenie pomocy gminom (w obszarach wchodzących w zakres kompetencji gmin) we wdrażaniu środków przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Małopolskim Programie Ochrony Powietrza.
 • Prowadzenie lokalnych akcji edukacyjno–informacyjnych w zakresie ograniczenia zmiany klimatu, promowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego, zrównoważonego transportu, zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadowej oraz środków dostosowania do zmian klimatu oraz współpraca przy ich realizacji z gminami na terenie Powiatu.
 • Organizacja regularnych spotkań, warsztatów z gminami w celu stworzenia przestrzeni do identyfikacji potrzeb i dzielenia się doświadczeniem.
 • Zapewnienie urzędnikom gminnym konsultacji w zakresie: OZE i budynków energooszczędnych, rozwoju usług transportu publicznego na poziomie gminnym i ich integracji na szczeblu powiatowym, neutralności klimatycznej budynków publicznych, zrównoważonego rolnictwa, zrównoważonego zużycia wody i gospodarki odpadami,
  a także źródła finansowania wyżej wymienionych działań,
 • Współpraca z zainteresowanymi stronami: innymi władzami powiatowymi i gminnymi, przedsiębiorstwami, grupami opiniotwórczymi, lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/ rolniczymi, itp.
 • Współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną klimatu
  i powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, ekspertami ds. energetyki WFOŚiGW w Krakowie).
 • Monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach realizacji Projektu Life-IP EKOMAŁOPOLSKA, rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Projektu.
 • Zarzadzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do doradcy ds. klimatu i środowiska (Ekodoradcy) w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami.
 • Przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM.
 • Stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji.
 • Przekazywanie Zespołowi Zarządzającemu oraz władzom Powiatu informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone.
 • Aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach.
 • Udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM.
 • Obsługa aplikacji internetowej EKOINTERWENCJA.
 • Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie realizacji zapisów POP.

 

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się głównie w biurze, może wymagać częstych kontaktów  i  spotkań poza Starostwem.

 

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 6. Oświadczenia kandydata:
  1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektora - Doradcy ds. klimatu i środowiska - Ekodoradca”, w terminie do dnia  5 maja  2021r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone po ich weryfikacji.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282), informacja o wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
w Nowym Targu
.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
23.04.2021
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
23.04.2021
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
21.05.2021
Nazwa pliku
1.2 Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
23.04.2021
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
23.04.2021
Nazwa pliku
1.3 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
23.04.2021
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
23.04.2021
Nazwa pliku
1.4 Druk Oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie z wlasnej inicjatywy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
23.04.2021
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
23.04.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektora - Doradcy ds. klimatu i środowiska - Ekodoradcy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
23.04.2021
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
23.04.2021
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
21.05.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
21.05.2021
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
21.05.2021