Starosta Nowotarski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. Administracyjno-merytorycznych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju edukacji w Nowym Targu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starosta Nowotarski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. Administracyjno-merytorycznych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju edukacji w Nowym Targu

status: zamkniete

1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe (ekonomiczne lub administracyjne),
 2. min. rok doświadczenia w pracy na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego w instytucji sektora finansów publicznych,
 3. znajomość Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad realizacji, finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 2. samodzielność, terminowość, obowiązkowość
 3. umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych (Word, Excel, poczta elektroniczna) i urządzeń biurowych,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność planowania i organizacji pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie sekretariatu Kierownika,
 2. wykonywanie czynności kancelaryjnych, prowadzenie dziennika podawczego, wysyłki korespondencji,
 3. prowadzenie zakładowej składnicy akt,
 4. obsługa administracyjna, merytoryczna, logistyczna PORE,
 5. prowadzenie gospodarki materiałowej dla potrzeb PORE,
 6. prowadzenie księgi inwentarzowej i księgi środków trwałych PORE,
 7. prowadzenie spraw kadrowych PORE,
 8. wypełnianie formularza PEFS projektu „Pilotaż sukcesem zmian”,
 9. opracowywanie szczegółowych opisów przedmiotu zamówień dokonywanych w ramach w/w projektu,
 10. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w/w projektu,
 11. prowadzenie dokumentacji merytorycznej, finansowej w/w projektu.

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca związana jest z realizacją zadań pod presją czasu i sytuacjami stresowymi, umowa
o pracę na czas określony, wynagrodzenie miesięczne z dołu,

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko samodzielne, praca odbywa się w pomieszczeniu biurowym i poza nim. Narzędzia i materiały pracy: laptop wyposażony w konieczne oprogramowanie oraz inne urządzenia biurowe wielofunkcyjne do wspólnego użytku z personelem jednostki.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV ),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

9. Informacje dodatkowe:

Jednostka jest w trakcie organizacji. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 23 miesiące, tj. na okres realizacji projektu „Pilotaż sukcesem zmian”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Referenta ds. administracyjno-merytorycznych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji”, w terminie do 30 lipca 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 us awy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Bobek
Data wytworzenia
19.07.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
19.07.2013
Informację zmienił
Bartłomiej Szczerba
Data ostatniej zmiany
9.08.2013
Nazwa pliku
Informacja o wyniku naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Bobek
Data wytworzenia
9.08.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
9.08.2013