Starosta nowotarski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. Rocznych Planów Wspomagania – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starosta nowotarski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. Rocznych Planów Wspomagania – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu

status: zamkniete

1. Liczba lub wymiar etatu : 9, pełny wymiar czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ i teren powiatu nowotarskiego

3. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe pedagogiczne,
 2. co najmniej dwuletni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy nauczyciela lub realizacji usług rozwojowych na rzecz systemu edukacji publicznej i niepublicznej,
 3. dobra znajomość technologii informacyjnej, tj. obsługa komputera, systemu Windows, MS Office oraz obsługa urządzeń technicznych,
 4. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie szkół/przedszkoli oraz placówek oświatowych,
 5. znajomość zasad nowego zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli,
 6. obywatelstwo polskie,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. ukończony (lub w trakcie trwania) cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji,
 2. odpowiedzialność, kultura osobista, komunikatywność, decyzyjność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. mobilność,
 5. odporność na krytykę,
 6. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 7. umiejętność planowania i organizowania pracy,
 8. otwartość na zmiany,
 9. terminowość, obowiązkowość.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. praca na rzecz szkoły, przedszkola w ramach projektu „Pilotaż sukcesem zmian”,
 2. realizacja działań bezpośrednio w szkole, przedszkolu, które wspiera,
 3. wsparcie dyrektorów szkół, przedszkoli i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji RPW na podstawie wybranej przez szkołę, przedszkole oferty doskonalenia,
 4. współpraca z dyrektorem i radą pedagogiczną w przeprowadzeniu diagnozy i konstruowaniu RPW,
 5. prawidłowa organizacja działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem,
 6. stały kontakt z dyrektorami, pracownikami oraz instytucjami i placówkami wspierającymi proces doskonalenia zaangażowanymi w realizację RPW,
 7. wsparcie nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności,
 8. monitorowanie przebiegu realizacji RPW,
 9. reagowanie na pojawiające się trudności,
 10. dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z określonymi w projekcie wymogami),
 11. przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji RPW,
 12. zapewnienie wysokiego poziomu realizacji w/w projektu w ujęciu organizacyjnym i merytorycznym,
 13. stała współpraca z Kierownikiem i pozostałymi pracownikami w zakresie w/w projektu oraz sprawozdawczości merytorycznej,
 14. uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach dotyczących realizacji w/w projektu.

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca związana jest z realizacją zadań pod presją czasu i sytuacjami stresowymi, umowa
o pracę na czas określony, wynagrodzenie miesięczne z dołu, praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania, zmienne tempo pracy.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca w siedzibie PORE i w wyznaczonych szkołach, przedszkolach. Narzędzia
i materiały pracy: laptop wraz z koniecznym oprogramowaniem; flipchart, projektor multimedialny, niszczarka i urządzenie wielofunkcyjne do wspólnego użytku z personelem jednostki.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV ),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów

9. Informacje dodatkowe:

Jednostka jest w trakcie organizacji. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 23 miesiące, tj. na okres realizacji projektu „Pilotaż sukcesem zmian”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektora ds. rocznych planów wspomagania – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji”, w terminie do 30 lipca 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Bobek
Data wytworzenia
19.07.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
19.07.2013
Informację zmienił
Bartłomiej Szczerba
Data ostatniej zmiany
8.08.2013
Nazwa pliku
Informacja o wyniku naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Bobek
Data wytworzenia
8.08.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
8.08.2013