Specjalista do spraw programów – 1 etat | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Specjalista do spraw programów – 1 etat

status: zamkniete

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu

ogłasza nabór kandydatów do pracy

 

w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

 

na stanowisko: Specjalista do spraw programów – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe: administracja, ekonomia, zarządzanie, prawo,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • podstawowa wiedza o rynku pracy,
 • znajomość: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych do niej oraz innych aktów prawnych dotyczących zagadnień rynku pracy,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, umiejętność samokształcenia, gotowość do podwyższania kwalifikacji, uprzejmość i życzliwość,
 • doświadczenie w zakresie przygotowania, realizacji lub oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie dodatkowym atutem.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja projektów współfinansowanych przez Unią Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez:
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów i wprowadzanie zmian wynikających z ich realizacji,
  • współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów,
  • sporządzanie sprawozdawczości z realizacji projektów,
  • monitoring realizacji projektów,
  • promocję projektów,
  • śledzenie zmian dokumentów związanych z realizacją projektów, aktów prawnych, instrukcji, wytycznych,
 • realizacja projektów z zakresu rynku pracy,
 • obsługa komputerowych baz danych niezbędnych przy realizacji projektów,
 • sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb statystyki,
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi,
 • współpraca z innymi komórkami w zakresie niezbędnym na stanowisku.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu              za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                        z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • informacja o terminie ewentualnego podjęcie pracy w PUP w Nowym Targu,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za nie spełniającą wymagań formalnych lub złożoną po terminie, w przypadku jej nieodebrania w terminie 1 miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również złożonej w terminie i spełniającej wymagania formalne oferty wraz z kserokopiami dokumentów, nie odebranej przeze mnie w terminie 2 tygodni od zakończenia procedury naboru”,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 1. Informacja o warunkach pracy:
  • obowiązuje 8 godzinna norma dzienna czasu pracy i 40 godzinny tydzień pracy,
  • wynagrodzenie za pracę wypłacane jest przez pracodawcę jeden raz w miesiącu,
  • długość okresu wypowiedzenia umowy uzależniona od okresu zatrudnienia.

  Wymagane dokumenty  należy składać  bezpośrednio w  siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. Nr 1, parter) lub przesyłać listem poleconym na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

w terminie do dnia: 01.08.2022  roku.

 1. Za datę doręczenia dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu uważa się datę wpływu do PUP w Nowym Targu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 10/2022 Dyrektora PUP w Nowym Targu z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze        w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu. Z regulaminem można zapoznać się w PUP Nowy Targ oraz na stronie internetowej urzędu.
 3. PUP w Nowym Targu będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych postanowieniami w/w Regulaminu.
 4. Dokumenty kandydata wybranego  w naborze  i zatrudnionego w PUP w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń PUP w Nowym Targu, osobiście w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. 9, I piętro). PUP nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 6. Osoba  wybrana w naborze do zatrudnienia zobowiązana jest przedstawić w PUP w Nowym Targu dokumenty  umożliwiające zawarcie umowy o pracę, pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.
 7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekracza w urzędzie 6%.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
11.07.2022
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
11.07.2022
Informację zmienił
Krzysztof Chrobak
Data ostatniej zmiany
10.08.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. programów
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
11.07.2022
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
11.07.2022
Nazwa pliku
Załączniki
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
11.07.2022
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
11.07.2022
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
11.07.2022
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
11.07.2022
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna nabór
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
11.07.2022
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
11.07.2022
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
10.08.2022
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
10.08.2022
Informację zmienił
Krzysztof Chrobak
Data ostatniej zmiany
11.08.2022