Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Pośrednik pracy | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Pośrednik pracy

status: zamkniete

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu

ogłasza nabór kandydatów do pracy

 

w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

na stanowisko: Pośrednik pracy – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 1. Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia.

Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, uprzejmość i życzliwość, łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność, sumienność, planowanie i organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie.

Umiejętności zawodowe:

posiadanie wiedzy umożliwiającej realizację powierzonych zadań, w tym:

 • znajomość problematyki rynku pracy,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na prace i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • biegła znajomość obsługi środowiska Windows, pakietu MS Office.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

Zadania główne:

 • realizacja ustawowych zadań powiatowego urzędu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w oparciu  o obowiązujące standardy realizacji usług urzędu pracy,
 • prowadzenie postępowania w sprawie wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców
 • obsługa komputerowych baz danych,
 • przygotowanie informacji do oceny efektywności w zakresie przydzielonych zadań,
 •  współpraca z partnerami rynku pracy i urzędami pracy w zakresie wymiany informacji oraz z innymi komórkami w zakresie niezbędnym na stanowisku.
 1. Odpowiedzialność pracownika.

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 • wykonywanie zadań zgodnie z prawem, sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 • przestrzeganie ustawowych terminów przy załatwianiu spraw,
 • organizowanie działań na swoim stanowisku pracy,
 • wykonywanie funkcji samokontroli,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • informacja o terminie ewentualnego podjęcie pracy w PUP w Nowym Targu,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za nie spełniającą wymagań formalnych lub złożoną po terminie, w przypadku jej nieodebrania w terminie 1 miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również złożonej   w terminie i spełniającej wymagania formalne oferty wraz z kserokopiami dokumentów, nie odebranej przeze mnie w terminie 2 tygodni od zakończenia procedury naboru”,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 1. Informacja o warunkach pracy:
  • obowiązuje 8 godzinna norma dzienna czasu pracy i 40 godzinny tydzień pracy,
  • wynagrodzenie za pracę wypłacane jest przez pracodawcę jeden raz w miesiącu,
  • długość okresu wypowiedzenia umowy uzależniona od okresu zatrudnienia.

 

  Wymagane dokumenty  należy składać  bezpośrednio w  siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. Nr 1, parter) lub przesyłać listem poleconym na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

w terminie do dnia: 31.01.2023  roku.

 1. Za datę doręczenia dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu uważa się datę wpływu do PUP w Nowym Targu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 10/2022 Dyrektora PUP w Nowym Targu z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze        w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu. Z regulaminem można zapoznać się w PUP Nowy Targ oraz na stronie internetowej urzędu.
 3. PUP w Nowym Targu będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych postanowieniami w/w Regulaminu.
 4. Dokumenty kandydata wybranego  w naborze  i zatrudnionego w PUP w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń PUP w Nowym Targu, osobiście w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. 9, I piętro). PUP nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 6. Osoba  wybrana w naborze do zatrudnienia zobowiązana jest przedstawić w PUP w Nowym Targu dokumenty  umożliwiające zawarcie umowy o pracę, pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.
 7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza w urzędzie 6%.
 8. Przewiduje się dwuetapową metodę selekcji (test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna).

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
20.01.2023
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
20.01.2023
Informację zmienił
Krzysztof Chrobak
Data ostatniej zmiany
10.02.2023
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze - Pośrednik pracy
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
20.01.2023
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
20.01.2023
Nazwa pliku
Oświadczenie kandydata
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
20.01.2023
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
20.01.2023
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
20.01.2023
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
20.01.2023
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
20.01.2023
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
20.01.2023
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru - Pośrednik pracy
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
10.02.2023
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
10.02.2023