Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Zespole do Spraw Osób Niepełnosprawnych | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Zespole do Spraw Osób Niepełnosprawnych

status: zamkniete

DYREKTOR  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Referenta w Zespole do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie  wyższe,
 2. Co najmniej 2 letni staż pracy,
 3. Znajomość zagadnień z zakresu:
 1. ustawy o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. kodeks postępowania administracyjnego.
 1. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany staż pracy co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z obsługą petentów,
 2. Preferowana umiejętność pracy z niepełnosprawnym petentem,
 3. Preferowana umiejętność obsługi systemu pn. System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON ( SOW),
 4. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, terminowość, obowiązkowość.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie wniosków i udzielanie informacji o dofinansowaniach ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej,
 2. Przyjmowanie, weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie  ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 3. Sporządzenie informacji o sposobie rozpatrzenia  wniosków w w/w zakresie,
 4. Procedowanie w/w wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia ( SOW),
 5. Sporządzanie sprawozdań z realizowanego  zadania.

 

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę, co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy Kandydata,
 6. Oświadczenie  Kandydata:
  1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw    publicznych,
  3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Referenta w Zespole do Spraw Osób Niepełnosprawnych” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,  w  terminie  do  dnia 6 maja 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie ( decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ),  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W  przypadku nie spełnienia  wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o  naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone  po ich weryfikacji.

 

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

 

Informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

 

 

 

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
25.04.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
25.04.2022
Informację zmienił
Joanna Szumal
Data ostatniej zmiany
13.05.2022
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
25.04.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
25.04.2022
Nazwa pliku
-druk-oswiadczenia-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danychosobowych-podanychdobrowolnie-zwlasnej-inicjatywy-1- (2)
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
25.04.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
25.04.2022
Nazwa pliku
druk klauzuli-informacyjnej w procesie naboru-na-wolne-stanowisko-pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
25.04.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
25.04.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Zespole do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
25.04.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
25.04.2022
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
13.05.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
13.05.2022