Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko Księgowa | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko Księgowa

status: zamkniete

 

DYREKTOR  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Księgowy

1. Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie  wyższe ekonomiczne,
 2. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą finansową jednostki sektora finansów publicznych,
 3. Znajomość zagadnień z zakresu:
 1. ustawy o finansach publicznych,
 2. ustawy o rachunkowości,
 3. o podatku od towarów i usług,
 4. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 5. o ochronie wartości pieniężnych.
 1. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: finanse i rachunkowość,
 2. Preferowana umiejętność obsługi  programu Sz@rk FK,
 3. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,  umiejętność pracy  w zespole, terminowość, obowiązkowość.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Dekretowanie dokumentów księgowych i ich opisywanie zgodnie  z klasyfikacją budżetową oraz układem zadaniowym,

2) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem rachunkowym,

3) Ewidencjonowanie wydatków budżetowych w programie finansowo – księgowym,

4) Przygotowanie danych do sprawozdań budżetowych i finansowych,

5) Uzgadnianie  obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych,

6) Sporządzanie zestawień i analiz finansowych,

7) Wprowadzanie przelewów do systemu bankowego,

8) Uzgadnianie stanów magazynowych materiałów jednostek obsługiwanych,

9) Rozliczanie odpłatności za leki i wyroby medyczne mieszkańców PZDPS,

10) Archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej, przygotowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przekazanie do zakładowej składnicy akt,

11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora oraz Głównego księgowego w związku z realizacją zadań komórki finansowo – księgowej.

 

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę, co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy Kandydata,
 6. Oświadczenie  Kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw    publicznych,
 3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Księgowy”  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,  w  terminie  do  dnia 14 sierpnia 2023 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W  przypadku nie spełnienia  wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o  naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone  po ich weryfikacji.

 

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone  w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną  im zwrócone.

 

Informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
3.08.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
3.08.2023
Informację zmienił
Joanna Szumal
Data ostatniej zmiany
30.08.2023
Nazwa pliku
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - księgowy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
3.08.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
3.08.2023
Nazwa pliku
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
3.08.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
3.08.2023
Nazwa pliku
druk klauzuli-informacyjnej w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
3.08.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
3.08.2023
Nazwa pliku
druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie-z własnej inicjatywy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
3.08.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
3.08.2023
Nazwa pliku
informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
30.08.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
30.08.2023