Podinspektora w Wydziale Logistyki | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Podinspektora w Wydziale Logistyki

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
OGŁASZA NABÓR
Podinspektora w Wydziale Logistyki


1. Liczba lub wymiar etatu: 1
2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ
3. Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie wyższe,
b. Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności, o których mowa w ust. 5,
c. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, faks, skaner, frankownica),
d. Znajomość programów: MS Office, Open Office, BillingMan,
e. Obywatelstwo polskie,
f. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
i. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:
a. Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym,
b. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
c. Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z przepisami wykonawczymi,
d. Ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia potwierdzonego certyfikatem/ dyplomem Archiwum Państwowego,
e. Znajomość Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego,
f. Umiejętność pracy z wykorzystaniem programu do Elektronicznej Obsługi Dokumentów,
g. Umiejętność dobrej organizacji pracy,
h. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
i. Odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,
 • Prowadzenie magazynu materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, rzeczy zniszczonych,
 • Prowadzenie archiwum zakładowego,
 • Kwartalne rozliczanie zużycia: papieru ksero, opału i tonerów,
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników Wydziału z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowisku portier-palacz,
 • Sporządzanie miesięcznych raportów przebiegu samochodów służbowych,
 • Prowadzenie ewidencji kart gwarancyjnych,
 • Prowadzenie rozliczeń połączeń telefonicznych wychodzących,
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem pieczęci i tablic urzędowych,
 • Prowadzenie rejestru faktur (w systemie tradycyjnym z przejściem na e-rejestr),
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

6. Warunki pracy:
1. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca na stanowisku wiąże się z bezpośrednim kontaktem z innymi osobami zatrudnionymi w Starostwie Powiatowym oraz z dostawcami materiałów biurowych, środków czystości, itp.
Praca wymaga sprawnego komunikowania się oraz sprawności ruchowej.
Praca biurowa związana jest z częstymi wyjściami (zaopatrzenie materiałowo-techniczne, przemieszczanie się pomiędzy budynkami Starostwa, udostępnianie akt z archiwum).
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu zlokalizowane jest w dwóch budynkach przy Al. Tysiąclecia 35 i ul. Harcerskiej 1, a archiwum zakładowe w budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14.
Starostwo Powiatowe mieści się w budynkach tzw. starego budownictwa, stąd występują utrudnienia architektoniczne ze swobodnym dostępem do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, frankownica oraz inne urządzenia i materiały biurowe.
7. Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:
a. Życiorys ( CV ),
b. List motywacyjny,
c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
e. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g. Kopie świadectw pracy i ukończonych kursów,
h. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy.
9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora w Wydziale Logistyki”, w terminie do dnia 4 stycznia 2012 r.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz. 1458), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
20.12.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
20.12.2011
Informację zmienił
Bartłomiej Szczerba
Data ostatniej zmiany
19.01.2012
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
19.01.2012
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
19.01.2012