Młodszego referenta w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich – Zespół Informatyków | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Młodszego referenta w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich – Zespół Informatyków

status: zamkniete
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszego referenta w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich – Zespół Informatyków

1. Liczba lub wymiar etatu: 1
2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ
3. Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie średnie lub wyższe, o profilu informatycznym,
b. Roczne doświadczenie zawodowe związane z obsługą informatyczną,
c. Umiejętności zawodowe: programowanie w sieci Internet, projektowanie i administrowanie sieciami komputerowymi LAN, znajomość baz SQL, diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
d. Obywatelstwo polskie,
e. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
h. Nieposzlakowana opinia.
4. Wymagania dodatkowe:
a. Znajomość języków programowania Java, HTML,
b. Znajomość rodziny systemów operacyjnych Windows,
c. Znajomość aplikacji VMware,
d. Umiejętność diagnozowania oraz usuwania błędów aplikacji: finansowo – księgowych, kadrowo - płacowych,
e. Znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji
niejawnych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Biuletynu Informacji Publicznej,
f. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej,
g. Kreatywność, komunikatywność,
h. Samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność dobrej organizacji pracy.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Nadzór nad istniejącymi w Starostwie systemami bazodanowymi.
2. Bieżące diagnozowanie uszkodzeń i usuwanie awarii sprzętowo – systemowych.
3. Modernizacja oraz okresowe przeglądy istniejących sieci.
4. Doradztwo w zakresie sieci i systemów informatycznych.
5. Zarządzanie i administrowanie siecią komputerową w Starostwie.
6. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
6. Wymagane dokumenty:
a. Życiorys ( CV ),
b. List motywacyjny,
c. Kopia dowodu osobistego,
d. Dokument potwierdzający wykształcenie,
e. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
a. Kopie świadectw pracy i ukończonych kursów
b. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
8. Inne informacje:
Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie obowiązywania umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę ponownie na czas określony lub na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Młodszego referenta w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich – Zespół Informatyków”, w terminie do dnia 21 listopada 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz. 1458), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
9.11.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
9.11.2011
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
28.11.2011
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
28.11.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
28.11.2011