Kierownik Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu ul. Kościuszki 3, 34-400 Nowy Targ ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Samodzielny Referent ds. Księgowości i Płac w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Kierownik Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu ul. Kościuszki 3, 34-400 Nowy Targ ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Samodzielny Referent ds. Księgowości i Płac w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu

status: zamkniete

1. Liczba lub wymiar etatu : ½ etatu

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
 2. co najmniej czteroletni staż pracy, w tym na podobnym stanowisku pracy,
 3. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks Pracy, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, opodatkowania osób fizycznych,
 4. znajomość zagadnień płacowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 5. obywatelstwo polskie,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. biegła znajomość oprogramowania MS Office, poczty elektronicznej,
 2. obsługa programu płacowego Sz@rk Kadry i Płace, programu finansowo-księgowego Sz@rk FK Budżet, programu Płatnik,
 3. znajomość zasad realizacji, finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 4. samodzielność, terminowość, obowiązkowość, rzetelność, odpowiedzialność,
 5. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 6. umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych PORE,
 2. ewidencja księgowa faktur, raportów, rachunków, poleceń księgowań, wyciągów bankowych,
 3. miesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald dla kont syntetycznych i analitycznych,
 4. współpraca przy pracach związanych z zamykaniem roku budżetowego, tworzeniem sprawozdań i bilansów,
 5. sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w PORE,
 6. przygotowywanie danych do elektronicznego przesłania do ZUS,
 7. prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 8. przygotowywanie dokumentów oraz dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego zatrudnianych pracowników i wyrejestrowywanie zwalnianych pracowników,
 9. sporządzanie rozliczeń podatkowych pracowników,
 10. sporządzanie przelewów bankowych,
 11. przygotowywanie projektu budżetu, harmonogramu wydatków oraz innych zadań wynikających z planowania budżetowego,
 12. obsługa księgowo-płacowa projektu „Pilotaż sukcesem zmian”.

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca związana jest z realizacją zadań pod presją czasu i sytuacjami stresowymi, umowa
o pracę na czas określony, wynagrodzenie miesięczne z dołu,

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko samodzielne, praca odbywa się w pomieszczeniu biurowym i poza nim. Narzędzia
i materiały pracy: laptop wyposażony w konieczne oprogramowanie oraz inne urządzenia biurowe wielofunkcyjne do wspólnego użytku z personelem jednostki.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV ),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

9. Informacje dodatkowe:

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, tj. na okres realizacji projektu „Pilotaż sukcesem zmian”, na ½ etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Samodzielnego Referenta ds. księgowości i płac w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji”, w terminie do 13 sierpnia 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Hołowczak
Data wytworzenia
2.08.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
2.08.2013
Informację zmienił
Bartłomiej Szczerba
Data ostatniej zmiany
21.08.2013
Nazwa pliku
Informacja o wyniku naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Bobek
Data wytworzenia
21.08.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
21.08.2013