Inspektor ds. rocznych planów wspomagania – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Inspektor ds. rocznych planów wspomagania – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)

status: zamkniete

Kierownik Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR DS. ROCZNYCH PLANÓW WSPOMAGANIA – SZKOLNY ORGANIZATOR ROZWOJU EDUKACJI (SORE)
W POWIATOWYM OŚRODKU ROZWOJU EDUKACJI W NOWYM TARGU

1. Liczba lub wymiar etatu : ½ etatu,

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ i teren powiatu nowotarskiego

3. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe pedagogiczne,

 2. co najmniej dwuletni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy nauczyciela lub realizacji usług rozwojowych na rzecz systemu edukacji publicznej i niepublicznej,

 3. dobra znajomość technologii informacyjnej, tj. obsługa komputera, systemu Windows, MS Office oraz obsługa urządzeń technicznych,

 4. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie szkół/przedszkoli oraz placówek oświatowych,

 5. znajomość zasad nowego zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli,

 6. obywatelstwo polskie,

 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 10. nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. ukończony (lub w trakcie trwania) cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji,

 2. odpowiedzialność, kultura osobista, komunikatywność, decyzyjność,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. mobilność,

 5. odporność na krytykę,

 6. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,

 7. umiejętność planowania i organizowania pracy,

 8. otwartość na zmiany,

 9. terminowość, obowiązkowość.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. praca na rzecz szkoły, przedszkola w ramach projektu „Pilotaż sukcesem zmian”,

 2. realizacja działań bezpośrednio w szkole, przedszkolu, które wspiera,

 3. wsparcie dyrektorów szkół, przedszkoli i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji RPW na podstawie wybranej przez szkołę, przedszkole oferty doskonalenia,

 4. współpraca z dyrektorem i radą pedagogiczną w przeprowadzeniu diagnozy i konstruowaniu RPW,

 5. prawidłowa organizacja działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem,

 6. stały kontakt z dyrektorami, pracownikami oraz instytucjami i placówkami wspierającymi proces doskonalenia zaangażowanymi w realizację RPW,

 7. wsparcie nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności,

 8. monitorowanie przebiegu realizacji RPW,

 9. reagowanie na pojawiające się trudności,

 10. dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z określonymi w projekcie wymogami),

 11. przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji RPW,

 12. zapewnienie wysokiego poziomu realizacji w/w projektu w ujęciu organizacyjnym
  i merytorycznym,

 13. stała współpraca z Kierownikiem i pozostałymi pracownikami w zakresie w/w projektu oraz sprawozdawczości merytorycznej,

 14. uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach dotyczących realizacji w/w projektu.6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca związana jest z realizacją zadań pod presją czasu i sytuacjami stresowymi, umowa
o pracę na czas określony, wynagrodzenie miesięczne z dołu, praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania, zmienne tempo pracy.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca w siedzibie PORE i w wyznaczonych szkołach, przedszkolach. Narzędzia
i materiały pracy:
laptop wraz z koniecznym oprogramowaniem; flipchart, projektor multimedialny, niszczarka i urządzenie wielofunkcyjne do wspólnego użytku z personelem jednostki.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV ),

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

 5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 6. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów

9. Informacje dodatkowe:

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, tj. od chwili zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, pok. 108, 34-400 Nowy Targ lub pocztą na adres Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, pok.108, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektora ds. Rocznych Planów Wspomagania – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji”, w terminie do 5 września 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/bip/praca/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ.Nowy Targ, dnia 25 sierpnia 2014 r.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Hołowczak
Data wytworzenia
26.08.2014
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
26.08.2014
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
9.09.2014
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik
Data wytworzenia
9.09.2014
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
9.09.2014