Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: kierownik gospodarczy | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: kierownik gospodarczy

status: zamkniete

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I PLACÓWEK

W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

KIEROWNIK GOSPODARCZY


1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy.

2. Miejsce wykonywania pracy: Krościenko n. Dunajcem, ul. Jagiellońska 4

3. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, na kierunku zbieżnym z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku kierownika gospodarczego

2) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku kierownika gospodarczego

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5) nieposzlakowana opinia

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność obsługi komputera, umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office oraz umiejętność obsługi sprzętu biurowego

2) znajomość zagadnień zawartych w ustawach: prawo zamówień publicznych, ustawa o systemie oświaty

3) znajomość zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi

4) bardzo dobra organizacja pracy

5) znajomość przepisów sanitarnych oraz systemu HACCAP

6) znajomość nowych trendów i zagadnień w gastronomii

7) znajomość standardów oraz praktyczne umiejętności w organizowaniu przyjęć okolicznościowych

8) zdolności interpersonalne: kierowanie zespołem, komunikatywność, otwartość, przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność pracy w stresie, wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, terminowość, obowiązkowość

9) wysoka kultura osobista.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zarządzanie działalnością restauracji Klasyczna w ZSZiP

2) zarządzanie podległym zespołem, w tym rekrutacja, szkolenia oraz nadzór nad pracownikami

3) zapewnienie dobrej organizacji pracy podległego personelu, przygotowywanie grafiku pracowników restauracji

4) nadzór nad wysoką jakością serwowanych potraw

5) odpowiedzialność za jakość obsługi klientów

6) zarządzanie kosztami działalności restauracji, realizowanie budżetu, odpowiedzialność za wielkość sprzedaży,

7) podnoszenie sprzedaży, prowadzenie skutecznych działań promocyjnych

8) układanie karty menu oraz kart okolicznościowych, podejmowanie inicjatyw we wprowadzaniu i udoskonalaniu nowych potraw

9) zarządzanie zapasami i zamówieniami towarów

10) dbanie o miłą atmosferę, wystrój, klimat i estetykę restauracji

11) analiza możliwych kierunków rozwoju sprzedaży

12) odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

13) współpraca z pracownikami dydaktycznymi ZSZiP w realizacji celów statutowych szkoły związanych z kształceniem uczniów

14) dokumentowanie prowadzonej działalności zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówce.

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca odbywa się w biurze oraz innych miejscach świadczenia usług przez restaurację Klasyczna, wymaga kontaktów i spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: budynek miejsca wykonywania pracy nie jest przystosowany dla osób poruszającym się na wózkach inwalidzkich; narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy i oprogramowanie.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV).

2) List motywacyjny.

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4) Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

5) Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

6) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Kopie innych dokumentów:

1) Kopie ukończonych kursów.

2) Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

3) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

10. Inne informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, lub pocztą na taki sam adres, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik gospodarczy” w terminie do dnia 31 marca 2016r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2014r. poz.1202 ).

Aplikacje, które wpłyną do ZSZiP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń, co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę na czas nieokreślony.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZSZiP zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jt. Dz.U. z 2014r. poz.1202), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku ZSZiP, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

Metka

Podmiot publikujący
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem
Informację wytworzył
Elżbieta Trojnarska
Data wytworzenia
15.03.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
15.03.2016
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
1.04.2016
Nazwa pliku
Informacja o odwołaniu ogłoszenia
Podmiot publikujący
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem
Informację wytworzył
Elżbieta Trojnarska
Data wytworzenia
1.04.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
1.04.2016