Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień

status: zamkniete

DYREKTOR

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU

z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 W DZIALE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI I UZGODNIEŃ, KOMÓRKA PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI, STANOWISKO DS. PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

STANOWISKO: INSPEKTOR

 

Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 2. wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 2-letni staż pracy,
 3. co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z kierowaniem robotami budowlanymi lub ich nadzorowaniem i/lub projektowaniem obiektów budowlanych.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 1. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do nich,
 2. znajomość programów pakietu MS Office,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
 5. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Uwaga:  wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnego testu i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

Wymagania dodatkowe:

 1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej lub mostowej lub konstrukcyjnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. koordynacja prowadzenia procedury uzyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji drogowych,
 2. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID),
 3. opracowanie rozwiązań technicznych w zakresie przygotowania i uzgadniania poszczególnych zadań inwestycyjnych,
 4. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZD związanych z zajmowanym stanowiskiem.

Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę,
 2. praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30),
 3. uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres,
 4. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 1. sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,
 2. środki łączności: telefon stacjonarny,
 3. inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki itp.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw  publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  lub zaświadczenie o niekaralności,
 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 2. oświadczenie o uprawnieniu do kierowania pojazdem – posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 3. kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 5. kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-7 powinny zostać podpisane przez kandydata.

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do Powiatowego Zarządu Dróg), w terminie do dnia 26.08.2019 r. Koperta musi zawierać opis: „Nabór na stanowisko inspektora w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień”.

Aplikacje nie będą rozpatrywane, jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletne pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie (na podany adres e-mail lub nr tel.). Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone przez Powiatowy Zarząd Dróg.

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
13.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
13.08.2019
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
2.09.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
13.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
13.08.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
13.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
13.08.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
13.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
13.08.2019
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik
Data wytworzenia
2.09.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
2.09.2019