Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień

status: zamkniete

DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W NOWYM TARGU
z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI I UZGODNIEŃ, KOMÓRKA PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI, STANOWISKO DS. PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI STANOWISKO: STARSZY REFERENT

 

Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 2. wykształcenie średnie i dwuletni staż pracy lub wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej na stanowisku pracy związanym m.in. z obsługą projektów dofinansowywanych z zewnętrznych środków pochodzących m.in. z Funduszy Europejskich lub Budżetu Państwa.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 1. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do nich,
 2. znajomość programów pakietu MS Office,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
 5. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnego testu i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. sporządzanie i składanie wniosków o pomoc finansową z budżetu państwa (między innymi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) oraz rozliczanie tej pomocy i wykonywanie lub koordynacja pozostałych działań wynikających ze zobowiązań związanych z w/w dotacji w tym obsługi kontroli i udostępniania dokumentów,
 2. przeprowadzanie procedur aplikowania o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych oraz ich realizacji i rozliczenia,
 3. przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji związanej ze sporządzaniem wniosków aplikacyjnych i obsługą projektów dofinansowywanych z zewnętrznych środków, w tym
  w szczególności uzyskiwanie podpisów i składanie dokumentacji w odpowiednich instytucjach,
 4. koordynacja prowadzenia procedury uzyskiwania decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowych,
 5. organizacja pracy biurowej w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień,
 6. bieżąca obsługa administracyjna, w tym w zakresie obiegu dokumentów oraz rejestracja korespondencji Działu Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień,
 7. gromadzenie i przetwarzanie danych o zadaniach wykonywanych przez Dział Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień w celu udostępniania informacji na zewnątrz, 
 8. sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez Dział Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień zadań
  w celu ich umieszczania na stronach internetowych oraz ich przekazania mediom,
 9. nadzorowanie gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji opracowywanej
  w ramach zadań realizowanych przez Dział Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień.

Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę,
 2. praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30),
 3. uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres,
 4. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania Powiatowego Zarządu Dróg
  w Nowym Targu.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 1. sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,
 2. środki łączności: telefon stacjonarny,
 3. inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki itp.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:
  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw  publicznych,oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 7. oświadczenie o uprawnieniu do kierowania pojazdem – posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 8. kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 9. kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-7 powinny zostać podpisane przez kandydata.

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do Powiatowego Zarządu Dróg), w terminie do dnia 05.08.2019 r. Koperta musi zawierać opis: „Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień”. Aplikacje nie będą rozpatrywane, jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletne pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie (na podany adres e-mail lub nr tel.). Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Nowy Targ, 24.07.2019 r.

Pliki do pobrania:

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
24.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.07.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
9.08.2019
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
9.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
9.08.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
24.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.07.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
24.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.07.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
24.07.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
24.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.07.2019