Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale realizacji i Inwestycji Utrzymania, Komórka Inżynierii Ruchu, Stanowisko: Podinspektor | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale realizacji i Inwestycji Utrzymania, Komórka Inżynierii Ruchu, Stanowisko: Podinspektor

status: zamkniete

DYREKTOR

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU

z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 W DZIALE REALIZACJI INWESTYCJI I UTRZYMANIA, KOMÓRKA INŻYNIERII RUCHU, STANOWISKO DS. EWIDENCJI DRÓG I MOSTÓW

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

 

 

1. Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

3. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),
 2. wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

4. Pozostałe wymagania niezbędne:

 1. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi do nich,
 2. znajomość programów pakietu MS Office, AutoCad,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
 5. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

5. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programu do prowadzenia ewidencji dróg,
 2. doświadczenie związane z prowadzeniem strony internetowej i obsługą BIP

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnego testu i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów,
 2. współpraca w zakresie opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu,
 3. prowadzenie dzienników eksploatacji sygnalizacji świetlnej,
 4. wydawanie zgód na korzystanie z przystanków autobusowych oraz opracowywanie informacji o rozkładach jazdy,
 5. prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania dróg w sposób szczególny,
 6. obsługa strony internetowej jednostki,
 7. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZD związanych z zajmowanym stanowiskiem.

7. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę,
 2. praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30),
 3. uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres,
 4. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania PZD.

8. Wyposażenie stanowiska pracy:

 1. sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,
 2. środki łączności: telefon stacjonarny,
 3. inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki itp.

9. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

10. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.: oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 7. oświadczenie o uprawnieniu do kierowania pojazdem – posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 8. kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzający wykształcenie,
 9. kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 10. kandydat który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-7 powinny zostać podpisane przez kandydata.

11. Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do PZD), w terminie do dnia 31.05.2019 r. Koperta musi zawierać opis: „Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Realizacji Inwestycji i Utrzymania”. Aplikacje nie będą rozpatrywane jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletnie pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie PZD w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie (na podany adres e-mail lub nr tel.). Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PZD w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone przez PZD.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
20.05.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
20.05.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
19.06.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
19.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
19.06.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
19.06.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
20.05.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
20.05.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
20.05.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
20.05.2019