Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale Inwestycji i Uzgodnień | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale Inwestycji i Uzgodnień

status: zamkniete

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU
z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DZIALE INWESTYCJI I UZGODNIEŃ
STANOWISKO: INSPEKTOR DS. INWESTYCJI I UZGODNIEŃ


1. Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

3. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
2) wykształcenie wyższe techniczne,
3) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy realizacji robót budowlanych z zakresu drogownictwa i/lub przy projektowaniu obiektów z zakresu drogownictwa
Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

4. Pozostałe wymagania niezbędne:

1) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz projektowania i budowy obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji zakresie dróg publicznych,
2) znajomość programów pakietu MS Office,
3) prawo jazdy kat. B,
4) odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
5) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnego testu i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1) opiniowanie rozwiązań technicznych w zakresie przygotowywania i uzgadniania zadań inwestycyjnych,
2) pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przez innych zarządców dróg robót budowlanych,
3) pełnienie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie specyfikacji technicznych i programów funkcjonalno-użytkowych,
b) sporządzanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
c) koordynowania i prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z przebiegiem procesu inwestycyjnego,
d) sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji oraz kontroli ich prawidłowej realizacji przez wykonawcę robót budowlanych i zewnętrzny nadzór inwestorski,
e) zapewnienie prawidłowego rozliczenia robót i wykonania wymogów formalnych wynikających z umów z jednostkami samorządu terytorialnego,
f) koordynacja wykonywania lub wykonywanie innych obowiązków inwestora określonych odrębnymi przepisami

4) sporządzanie i składanie wniosków o pomoc finansową z budżetu państwa (między innymi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) oraz rozliczanie tej pomocy i wykonywanie lub koordynacja pozostałych działań wynikających ze zobowiązań związanych z w/w dotacjami w tym obsługa podmiotów kontrolujących wykorzystanie w/w dotacji i udostępnianie dokumentów,
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Pracodawcę, które wynikają z zajmowanego stanowiska.

6. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę
b) nawiązanie stosunku pracy – od dnia 01.03.2015 r.
c) praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).
d) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres.
e) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania PZD.

7. Wyposażenie stanowiska pracy:

a) sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,
b) środki łączności: telefon stacjonarny,
c) inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, plotera, niszczarki itp.

8. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

9. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzający wykształcenie,
f) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
g) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności

h) kserokopia prawa jazdy
i) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
j) kandydat który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

10. Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do PZD), w terminie do dnia 24.02.2015 r.Koperta musi zawierać dopisek: „Nabór na stanowisko inspektor ds. inwestycji i uzgodnień”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).”.

Aplikacje nie będą rozpatrywane jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletnie pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu www.pzd.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie PZD w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail bądź telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PZD w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną odesłane.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Elżbieta Węgrzyn
Data wytworzenia
11.02.2015
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
12.02.2015
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
2.03.2015
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. inwestycji i uzgodnień w Dziale Inwestycji i uzgodnień w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Elżbieta Węgrzyn
Data wytworzenia
2.03.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
2.03.2015