Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. inwestycji i uzgodnień | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. inwestycji i uzgodnień

status: zamkniete

DYREKTOR

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU

z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 W DZIALE INWESTYCJI I UZGODNIEŃ

STANOWISKO: INSPEKTOR DS. INWESTYCJI I UZGODNIEŃ

 

 

 1. Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy
 2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
 3. Wymagania niezbędne (formalne):
 1. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
 2. wykształcenie wyższe techniczne – kierunek budownictwo i co najmniej 2-letni staż pracy,
 3. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z realizacją robót budowlanych
  (np. przygotowanie, kierowanie, nadzorowanie) i/lub projektowaniem obiektów budowlanych i/lub pracą w podmiotach zarządzających drogami lub infrastrukturą budowlaną (np. przygotowanie, kierowanie, nadzorowanie robót).

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 1. Pozostałe wymagania niezbędne:
 1. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, projektowania i budowy obiektów budowlanych oraz nabywania nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 2. znajomość zasad kosztorysowania,
 3. znajomość zasad prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 4. znajomość programów pakietu MS Office,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
 7. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnego testu i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. opiniowanie rozwiązań technicznych w zakresie przygotowywania i uzgadniania zadań  inwestycyjnych,
 2. pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przez innych zarządców dróg robót budowlanych, w zakresie zadań przekazanych przez Powiat,
 3. pełnienie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, dla których inwestorem jest PZD, w tym w szczególności:
 1. przygotowywanie specyfikacji technicznych i programów funkcjonalno-użytkowych,
 2. sporządzanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
 3. koordynowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z przebiegiem procesu  inwestycyjnego,
 4. sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji oraz kontrola ich prawidłowej realizacji przez wykonawcę robót budowlanych i zewnętrzny nadzór inwestorski,
 5. zapewnienie prawidłowego rozliczenia robót i wykonania wymogów formalnych wynikających z umów z jednostkami samorządu terytorialnego,
 6. koordynacja wykonywania lub wykonywanie innych obowiązków inwestora określonych   odrębnymi przepisami,
 1. wykonywanie innych czynności zleconych przez Pracodawcę, które wynikają z zajmowanego stanowiska.

 

 1. Warunki pracy:

 

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę,
 2. praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30),
 3. uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres,
 4. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania PZD.

 

 1. Wyposażenie stanowiska pracy:
 1. sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,
 2. środki łączności: telefon stacjonarny,
 3. inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, plotera, niszczarki itp.
 1. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw  publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  lub zaświadczenie o niekaralności,
 1. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 2. kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzający wykształcenie,
 3. kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 4. kserokopia prawa jazdy,
 5. kandydat który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-6 powinny zostać podpisane przez kandydata.

 

 1. Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do PZD), w terminie do dnia 27.12.2017 r. Koperta musi zawierać opis: „Nabór na stanowisko inspektor ds. inwestycji i uzgodnień”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

Aplikacje nie będą rozpatrywane jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletnie pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu www.pzd.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie PZD w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie (na podany adres e-mail lub nr tel.).

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PZD w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone przez PZD.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku PZD przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu.

 

Nowy Targ 14.12.2017 r.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Waniczek - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
Data wytworzenia
14.12.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
14.12.2017
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
24.01.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Garbacz - p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
Data wytworzenia
24.01.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
24.01.2018