Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych

status: zamkniete

DYREKTOR

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU (PZD)

z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 W DZIALE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI I UZGODNIEŃ, KOMÓRKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

 

Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 2. wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub bez stosowania tej ustawy.

 

Uwaga:  osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 1. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności ustawy
  o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych wraz
  z aktami wykonawczymi do nich,
 2. znajomość programów pakietu MS Office,
 3. odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
 4. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnego testu i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. prowadzenie rejestrów: zamówień publicznych, umów w sprawach zamówień publicznych, obiegówek,
 4. wykonywanie czynności z zakresu obiegu dokumentów księgowych,
 5. prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 6. sporządzanie wykazu umów zawieranych przez / przy udziale PZD i przekazywanie ich do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,
 7. zastępowanie pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. umów i rozliczeń w Komórce Zamówień Publicznych w przypadku jego nieobecności w pracy lub wykonywania pracy poza siedzibą Pracodawcy w zakresie następujących czynności:
 • przygotowywanie materiałów na Zarząd Powiatu,
 • zapewnianie umieszczania projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu dotyczących PZD w porządku obrad Zarządu i Rady oraz prowadzenie rejestru tych spraw,
 • opracowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu z zakresu działania PZD,
 • prowadzenie zbiorów uchwał Zarządu i Rady Powiatu oraz zarządzeń Starosty dotyczących PZD,
 • opracowywanie projektów umów zawieranych przez / przy udziale PZD z organami administracji publicznej i innymi podmiotami oraz nadzór nad ich realizacją
  (w szczególności ich rozliczaniem),
 • gromadzenie informacji i koordynacja w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania
  i interpelacje oraz prowadzenie ich rejestrów,
 • wykonywanie czynności związanych z podpisem elektronicznym porozumień i uchwał oraz ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
 • sporządzanie rozliczeń z udzielonych dotacji przez organy administracji publicznej i inne podmioty oraz sprawozdań z wykonywania dotowanego zadania,

       8.wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZD związanych z zajmowanym stanowiskiem.

 

Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę,
 2. praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30),
 3. uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres,
 4. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania Powiatowego Zarządu Dróg
  w Nowym Targu.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 1. sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,
 2. środki łączności: telefon stacjonarny,
 3. inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki itp.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw  publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • lub zaświadczenie o niekaralności,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
7. kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie,
8. kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
9. kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-6 powinny zostać podpisane przez kandydata.

 1. Pozostałe informacje:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do Powiatowego Zarządu Dróg), w terminie do dnia 08.10.2019 r. Koperta musi zawierać opis: „Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień”.

Aplikacje nie będą rozpatrywane, jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletne pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie (na podany adres e-mail lub nr tel.).

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Pliki do pobrania:

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
26.09.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.09.2019
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
13.01.2020
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
15.10.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
15.10.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
26.09.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.09.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
26.09.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.09.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Moskalik Dyrektor PZD w Nowym Targu
Data wytworzenia
26.09.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.09.2019