Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. administracyjno-kadrowych | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. administracyjno-kadrowych

status: zamkniete

DYREKTOR

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU

z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STANOWISKO: PODINSPEKTOR NA STANOWISKU DS. ADMINISTRACYJNO – KADROWYCH


1. Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (PZD)

3. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z późn. zm.),

2) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym i co najmniej 6 miesięczny staż pracy,

3) co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wykonywaniem obsługi administracyjno-kadrowej jednostki administracji publicznej.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

4. Pozostałe wymagania niezbędne:

1) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i z zakresu prawa pracy w tym przepisów dot. zatrudniania pracowników samorządowych,

2) znajomość obsługi komputera w zakresie programów edycyjnych i kalkulacyjnych,

3) odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,

4) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań oraz ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej i /lub test kwalifikacyjnego.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1) prowadzenie całości spraw związanych z zatrudnianiem pracowników PZD,

2) zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem PZD,

3) prowadzenie ewidencji mienia PZD,

4) wykonywanie zadań z zakresu ubezpieczenia mienia PZD,

5) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją pojazdów i sprzętu mechanicznego PZD,

6) załatwianie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami PZD,

7) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego,

8) opracowywanie danych na cele sporządzania sprawozdań GUS i innych,

9) wykonywanie innych czynności zleconych przez Pracodawcę, które wynikają z zajmowanego stanowiska.

6. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – pełny etat na podstawie umowy o pracę,

2) praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30),

3) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres.

4) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania PZD.

7. Wyposażenie stanowiska pracy:

1) sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,

2) środki łączności: telefon stacjonarny,

3) inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, plotera, niszczarki itp.

8. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

9. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,

6) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw

publicznych,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

8) kandydat który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

10. Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do PZD), w terminie do dnia 14 czerwca 2016 r.Koperta musi zawierać opis: „Nabór na stanowisko ds. administracyjno-kadrowych”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

Aplikacje nie będą rozpatrywane jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletne pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl oraz na stronie internetowej PZD www.pzd.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie PZD przy ul. Szpitalnej 14.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie (na podany adres e-mail lub nr tel.).

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PZD zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną odesłane.


Nowy Targ 30 maja 2016 r.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Waniczek - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
Data wytworzenia
30.05.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
30.05.2016
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
20.06.2016
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Waniczek - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
Data wytworzenia
20.06.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
20.06.2016