Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko: Referenta ds. inwestycji i uzgodnień | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko: Referenta ds. inwestycji i uzgodnień

status: zamkniete

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU
z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZAFLARSKA 102
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DZIALE INWESTYCJI I UZGODNIEŃ
STANOWISKO: REFERENT DS. INWESTYCJI I UZGODNIEŃ

1. Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

3. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

b) wykształcenie wyższe,

c) minimum roczne doświadczenie zawodowe (wynikające np. z: zatrudnienia, odbycia stażu w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) zdobyte w jednostkach realizujących zadania zarządcy dróg publicznych lub u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie projektowania lub budowy obiektów budowlanych.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

4. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz projektowania i budowy obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do nich,

b) praktyczna znajomość zagadnień z zakresu postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych oraz budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych,

c) znajomość programów pakietu MS Office,

d) odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,

e) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik ewentualnego testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) ewidencjonowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji związanej z realizacją inwestycji oraz kompletowanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji w tym zakresie,

b) współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie planowania i realizacji inwestycji,

c) nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji,

d) koordynacja prowadzenia procedury uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID),

e) kompletowanie i składanie wniosków o dotacje z Funduszy Europejskich oraz Budżetu Państwa, rozliczanie dotacji, wykonywanie lub koordynacja pozostałych działań wynikających ze zobowiązań związanych z w/w dotacjami w tym obsługa kontroli i udostępnianie dokumentów,

f) współpraca z pracownikami PZD.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopia dowodu osobistego,

e) kserokopie dokumentów potwierdzający wykształcenie,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,

g) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

h) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

7. Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szaflarska 102 lub przesłać pocztą pod ten sam adres. Koperta musi zawierać dopisek: „Nabór na stanowisko referent ds. inwestycji i uzgodnień”, w terminie do dnia 30.03.2012 r.

Aplikacje nie będą rozpatrywane jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletnie pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu www.pzd.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie PZD w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 102.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnych testów kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail bądź telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PZD w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agnieszka Słowakiewicz
Data wytworzenia
20.03.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
20.03.2012
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
25.04.2012
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agnieszka Słowakiewicz
Data wytworzenia
25.04.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
25.04.2012