Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko: Pośrednik pracy – 2 etaty | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko: Pośrednik pracy – 2 etaty

status: zamkniete

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu

ogłasza nabór kandydatów do pracy

w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

na stanowisko: Pośrednik pracy – 2 etaty

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane kierunki: administracja publiczna, prawo, nauki społeczne,
 • znajomość: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych do niej oraz innych aktów prawnych dotyczących zagadnień rynku pracy,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi komputera (word, excel),
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samokształcenia, gotowość do podwyższania kwalifikacji, uprzejmość i życzliwość,
 • doświadczenie w administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja zadań ustawowych powiatowego urzędu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w oparciu o obowiązujące standardy realizacji usług urzędu pracy,
 • promocja usług urzędu,
 • bezpośrednia obsługa klientów w zakresie pośrednictwa pracy,
 • obsługa komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy,
 • współpraca z innymi komórkami w zakresie niezbędnym na stanowisku.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 • informacja o terminie ewentualnego podjęcie pracy w PUP w Nowym Targu,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), po 3 miesiącach od daty ogłoszenia wyników naboru”,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty  należy składać  bezpośrednio w  siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. Nr 2, I piętro) lub przesyłać listem poleconym na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

w terminie do dnia: 27.07.2018  roku.

 1. Za datę doręczenia dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu uważa się datę wpływu do PUP w Nowym Targu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 12/2018 Dyrektora PUP w Nowym Targu z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu. Z regulaminem można zapoznać się w PUP Nowy Targ oraz na stronie internetowej urzędu.
 3. PUP w Nowym Targu będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych postanowieniami w/w Regulaminu.
 4. Dokumenty kandydata wybranego  w naborze  i zatrudnionego w PUP w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń PUP w Nowym Targu, osobiście w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. 9, I piętro). PUP nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 6. Osoba  wybrana w naborze do zatrudnienia zobowiązana jest przedstawić w PUP w Nowym Targu dokumenty  umożliwiające zawarcie umowy o pracę, pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.
 7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekracza w urzędzie 6%.

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Sendrowicz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
13.07.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
13.07.2018
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
19.11.2018
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Sendrowicz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
13.07.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
13.07.2018
Nazwa pliku
Oświadczenie kandydata
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Sendrowicz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
13.07.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
13.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Sendrowicz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
7.08.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
7.08.2018
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
7.08.2018