Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Pośrednik pracy – 2 etaty | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Pośrednik pracy – 2 etaty

status: zamkniete

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu

ogłasza nabór kandydatów do pracy

w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

na stanowisko: Pośrednik pracy – 2 etaty

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych do niej oraz innych aktów prawnych dotyczących zagadnień rynku pracy,
 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. znajomość obsługi komputera (word, excel),
 4. komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samokształcenia, gotowość do podwyższania kwalifikacji, uprzejmość          i życzliwość,
 5. doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia będzie dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań ustawowych powiatowego urzędu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w oparciu  o obowiązujące standardy realizacji usług urzędu pracy,
 2. bezpośrednia obsługa klientów w zakresie pośrednictwa pracy,
 3. obsługa komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy,
 4. współpraca z innymi komórkami w zakresie niezbędnym na stanowisku.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 4. oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 6. informacja o terminie ewentualnego podjęcie pracy w PUP w Nowym Targu,
 7. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), po 3 miesiącach od daty ogłoszenia wyników naboru”,
 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty  należy składać  bezpośrednio w  siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. Nr 2, I piętro) lub przesyłać listem poleconym na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

w terminie do dnia: 23.09.2019  roku.

 1. Za datę doręczenia dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu uważa się datę wpływu do PUP w Nowym Targu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 12/2018 Dyrektora PUP w Nowym Targu z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu. Z regulaminem można zapoznać się w PUP Nowy Targ oraz na stronie internetowej urzędu.
 3. PUP w Nowym Targu będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych postanowieniami w/w Regulaminu.
 4. Dokumenty kandydata wybranego  w naborze  i zatrudnionego w PUP w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń PUP w Nowym Targu, osobiście w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. 9, I piętro). PUP nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 6. Osoba  wybrana w naborze do zatrudnienia zobowiązana jest przedstawić w PUP w Nowym Targu dokumenty  umożliwiające zawarcie umowy o pracę, pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.
 7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekracza w urzędzie 6%.

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Sendrowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
9.09.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.09.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
1.10.2019
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Sendrowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
30.09.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
1.10.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Sendrowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
9.09.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.09.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Sendrowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
9.09.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.09.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Sendrowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
9.09.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.09.2019