Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Doradca Zawodowy - stażysta | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Doradca Zawodowy - stażysta

status: zamkniete
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

na stanowisko: Doradca Zawodowy - stażysta


1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki wykształcenia: administracja publiczna, poradnictwo zawodowe, psychologia, socjologia, politologia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych do niej oraz innych aktów prawnych dotyczących zagadnień rynku pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi komputera (word, excel),
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samokształcenia, uprzejmość i życzliwość.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i pracodawcom,
 • prowadzenie aktywnego poradnictwa zawodowego,
 • informowanie osób bezrobotnych oraz pracodawców o oferowanych usługach oraz o dostępnych programach rynku pracy,
 • współuczestnictwo przy realizowaniu programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • bieżące prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • współpraca z pośrednikami pracy oraz liderem Klubu Pracy,
 • sporządzanie analiz, statystyk, sprawozdań okresowych oraz wykonywanie innych zadań zleconych,
 • inne zadania wynikające ze standardów usług rynku pracy
4. Wymagane dokumenty:
 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • informacja o terminie umożliwiającym podjęcie pracy w PUP w Nowym Targu,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za nie spełniającą wymagań formalnych lub złożoną po terminie, w przypadku jej nieodebrania w terminie 1 miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również złożonej w terminie i spełniającej wymagania formalne oferty wraz z kserokopiami dokumentów, nie odebranej przeze mnie w terminie 2 tygodni od zakończenia procedury naboru”,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. Nr 2, I piętro) lub przesyłać listem poleconym na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
w terminie do dnia: 3.12.2012 roku

5. Za datę doręczenia dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu uważa się datę wpływu do PUP w Nowym Targu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

6. Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 16/2009 Dyrektora PUP w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu. Z regulaminem można zapoznać się w PUP Nowy Targ.

7. PUP w Nowym Targu będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych postanowieniami w/w Regulaminu.

8. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PUP w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

9. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń PUP w Nowym Targu, osobiście w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. 6). PUP nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

10. Osoba wybrana w naborze do zatrudnienia zobowiązana jest przedstawić w PUP w Nowym Targu dokumenty umożliwiające zawarcie umowy o pracę, pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.

Nowy Targ, dnia 21.11.2012 r.

Tablica ogłoszeń:
- wywieszono dnia 22.11.2012 r.Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
22.11.2012
Informację opublikował
Dariusz Łukasik
Data publikacji
22.11.2012
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
28.12.2012
Nazwa pliku
Lista kandydatów
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Rajska
Data wytworzenia
4.12.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
5.12.2012
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Sendrowicz
Data wytworzenia
24.12.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
28.12.2012