Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zatrudni pracownika w ramach zastępstwa – na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zatrudni pracownika w ramach zastępstwa – na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

status: zamkniete

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zatrudni pracownika w ramach zastępstwa – na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Przewidywany okres zatrudnienia ok. 1,5 roku.

System czasu pracy: zadaniowy

Wymagania:

 1. Wykształcenie: wyższe – pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna,  nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w  pracy z dzieckiem i rodziną bądź co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka

 2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona i ograniczona;

 3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 6. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.

 7. Znajomość niżej wskazanych aktów prawnych i umiejętność ich interpretacji:

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- ustawa o pomocy społecznej,

- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

Zakres obowiązków:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

 2. Przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny oraz rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

 3. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów;

 4. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

 7. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

 8. Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 9. Prowadzenie dokumentacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z art. 38a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierowanie dzieci w pieczy do diagnozy psychofizycznej, kierowanie rodzin zastępczych do badania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji, na badania lekarskie;

 10. Wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;

 11. Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;

 12. Sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

 13. W przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 oraz sporządzanie innych opinii wynikających z ustawy;

 14. Konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka, przeprowadzanie i sporządzanie ocen;

 15. Konsultacje w zakresie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, przeprowadzanie i sporządzanie ocen;

 16. Pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia;

 17. Pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia;

 18. Dokumentowanie własnej pracy;

 19. Informowanie sądu rodzinnego o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz o sytuacji jego rodziny w tym możliwości powrotu dziecka pod opiekę rodziców biologicznych;

 20. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dzieckiem;

 21. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o dziecku i rodzinie;

 22. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sądami, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 23. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie wykonywanych zadań, bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa;

 24. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi powiatowego centrum pomocy rodzinie w sprawach wymagających uzgodnień;

 25. Udzielanie pełnych informacji klientom w zakresie przysługujących im uprawnień;

 26. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

 6. Oświadczenie Kandydata:

  - o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  - że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest     zawieszona i ograniczona,

  - o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku    do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

  - oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych ( druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, w terminie  do dnia 20 września 2018 r.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Data wytworzenia
10.09.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
10.09.2018
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
29.05.2019
Nazwa pliku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Data wytworzenia
10.09.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
10.09.2018