Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

status: zamkniete

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu ogłasza
nabór na stanowisko referenta
w Powiatowym Zespole
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie,
 2. Co najmniej 5 letni staż pracy,
 3. Znajomość przepisów z zakresu:
  1. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  3. rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,
  4. rozporządzenia  w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych,
  5. rozporządzenia w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej,
  6. kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. Nieposzlakowana opinia.

 

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z obsługą petentów w urzędzie,
 2. Preferowana umiejętność pracy z niepełnosprawnym petentem,
 3. Preferowana umiejętność obsługi  systemu komputerowego Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
 4. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie informacji  w zakresie orzekania o niepełnosprawności,
 2. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 3. Wydawanie i przyjmowanie wniosków dotyczących wydania  legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych,
 4. Wprowadzanie danych do programu komputerowego Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
 5. Przygotowanie  dokumentacji na posiedzenia Składu Orzekającego,
 6. Obsługa administracyjna posiedzeń Składu Orzekającego.
 7. Protokołowanie posiedzeń Składu Orzekającego,
 8. Ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej.

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony windę co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

 9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ”, w  terminie  do  dnia 6 marca  2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj.  Dz. U.  z  2016r. poz. 902 z późn. zm.).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną  zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),  informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Data wytworzenia
22.02.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
22.02.2018
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
22.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Data wytworzenia
22.03.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
22.03.2018