Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowiskona stanowisko inspektora w zespole do spraw polityki społecznej | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowiskona stanowisko inspektora w zespole do spraw polityki społecznej

status: zamkniete

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora

w Zespole do spraw polityki społecznej

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe,

 2. Co najmniej 5 letni staż pracy,

 3. Znajomość przepisów z zakresu:

 1. ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  1. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

  2. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  3. ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

  4. kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,

 2. Obywatelstwo polskie,

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 6. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowana umiejętność pisania programów i strategii z zakresu polityki społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 2. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowanie i monitoring programów celowych i programów osłonowych z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny),

 2. Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności jednostki, w tym sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej,

 3. Opracowanie i monitoring powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

 4. Rekrutacja uczestników do Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie,

 5. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą,

 6. Monitoring skuteczności Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie,

 7. Pozyskiwanie sponsorów do Karty Dużej Rodziny oraz promowanie Karty Dużej Rodziny,

 8. Organizowanie szkoleń dla kadry pomocy społecznej powiatu nowotarskiego,

 9. Prowadzenie spraw w zakresie pomocy cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy.

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

 6. Oświadczenie Kandydata:

  - o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  - że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych ( druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „inspektora w Zespole do spraw polityki społecznej”, w  terminie  do  dnia 10 listopada 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),  informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.


 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Data wytworzenia
30.10.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
30.10.2018
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
19.11.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Data wytworzenia
16.11.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
19.11.2018