Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko: referenta w Zespole do spraw osób niepełnosprawnych | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko: referenta w Zespole do spraw osób niepełnosprawnych

status: zamkniete

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta w Zespole do spraw osób niepełnosprawnych


 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe,

 2. Co najmniej 2 letni staż pracy,

 3. Znajomość zagadnień z zakresu:

  a) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  c) rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym,

  d) kodeks postępowania administracyjnego.

 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,

 5. Obywatelstwo polskie,

 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 9. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z obsługą petentów w urzędzie,

 2. Preferowana umiejętność pracy z niepełnosprawnym petentem,

 3. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, terminowość, obowiązkowość.

 4. Prawo jazdy kat. B

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie wniosków i udzielenie informacji o dofinansowaniach ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej,

 2. Przyjmowanie i weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

 3. Przyjmowanie i weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego,

 4. Sporządzanie informacji o sposobie rozpatrzenia wniosków w w/w zakresie,

 5. Sporządzanie i rozliczanie zawartych umów o dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie w/w zadań,

 6. Sporządzanie zapotrzebowań środków na zadania finansowane ze środków PFRON,

 7. Sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków PFRON,

 8. Analiza realizowanych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i przygotowanie stosownych procedur ,

 9. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds Osób Niepełnosprawnych.

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę, co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

 6. Oświadczenie Kandydata:

  - o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  - że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych ( druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Referenta w Zespole do spraw osób niepełnosprawnych” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, w  terminie  do  dnia 26 sierpnia 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),  informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

Pliki do pobrania:

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
13.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
13.08.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
16.09.2019
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
16.09.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
16.09.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
13.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
13.08.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
13.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
13.08.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
13.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
13.08.2019