Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko " Referent" | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko " Referent"

status: zamkniete

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub wyższe,
 2. Co najmniej 2- letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego,
 3. Znajomość zagadnień z zakresu:
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy Kodeks pracy,
 • ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 •  ustawy o  ochronie danych osobowych.
 1.  Znajomość komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych  i kalkulacyjnych,
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: prawo, ekonomia, administracja,  kadry i płace, pokrewne kierunki,
 2. Preferowane doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku związanym  z obsługą  kadrową,
 3. Preferowana umiejętność obsługi programu Sz@rk,
 4. Preferowana umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz samodzielnego i sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,
 5. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, terminowość, obowiązkowość.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników PCPR,
 2. Rozliczanie  czasu pracy pracowników  jednostek obsługiwanych,
 3. Ustalanie i ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych, prowadzenie kartotek urlopowych pracowników PCPR i jednostek obsługiwanych,
 4. Przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdań do GUS,
 5. Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 6. Obsługa programu  kadrowego Sz@rk,
 7. Weryfikacja oświadczeń do umów o użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych z pracownikami PCPR,
 8. Wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i saniatrno - epidemiologiczne  oraz  kontrolowanie terminów ważności tych badań,
 9. Zgłaszanie  pracowników na szkolenie BHP oraz kontrolowanie terminów ważności  tych szkoleń.

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę, co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy Kandydata,
 6. Oświadczenie Kandydata:
  1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 2) o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni       praw publicznych,
 3) że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo       ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie   w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Referent” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,  w  terminie  do  dnia 16 stycznia 2023 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie ( decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym   Targu ),  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W  przypadku nie spełnienia  wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o  naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone  po ich weryfikacji.

 W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych  4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
4.01.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
4.01.2023
Informację zmienił
Joanna Szumal
Data ostatniej zmiany
10.01.2023
Nazwa pliku
ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
4.01.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
4.01.2023
Nazwa pliku
kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
4.01.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
4.01.2023
Nazwa pliku
druk klauzuli-informacyjnej w procesie naboru-na-wolne-stanowisko-pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
4.01.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
4.01.2023
Nazwa pliku
druk-oswiadczenia-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danychosobowych-podanychdobrowolnie-zwlasnej-inicjatywy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
4.01.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
4.01.2023
Nazwa pliku
informacja o unieważnieniu naboru
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
10.01.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
10.01.2023