Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko pracy Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko pracy Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

status: zamkniete

 

DYREKTOR  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE   W NOWYM TARGU

z upoważnienia Starosty Powiatu Nowotarskiego

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie  wyższe magisterskie  lub wyższe studia medyczne.
 2. Posiadanie co najmniej trzy letniego stażu pracy  lub wykonywanie  przez co najmniej  trzy lata działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym  z wymaganiami na danym stanowisku.
 3. Znajomość zagadnień z zakresu:
 1. ustawy o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. ustawy prawa o ruchu drogowym,
 4. rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie  warunków,  sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
 5. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca   2003 r.  w sprawie orzekania o  niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 6. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.   w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
 1. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych  i kalkulacyjnych,
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 6. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 2. Umiejętność selekcji  informacji i podejmowania decyzji.
 3. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych  i odporność na stres.
 4. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, terminowość, obowiązkowość.
 5. Umiejętności interpersonalne.
 6. Dobra organizacja pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Reprezentowanie Zespołu na zewnątrz oraz organizacja  obsługi administracyjno – biurowej Zespołu.
 2. Składanie do Starosty Powiatu Nowotarskiego wniosku o powołanie i odwołanie  członków Zespołu.
 3. Przekazanie do Wojewody  Małopolskiego  wniosku o skierowanie  specjalistów – członków  Zespołu na szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia  uprawniającego do orzekania.
 4. Wyznaczanie Składów  Orzekających, w tym  Przewodniczącego Składu, spośród członków Zespołu posiadających aktualne  zaświadczenie.
 5. Planowanie pracy  i koordynowanie  działalności Składów Orzekających.
 6. Wydawanie z upoważnienia Starosty  legitymacji osobom niepełnosprawnym.
 7. Przedkładanie z upoważnienia Starosty Powiatu Nowotarskiego Wojewodzie Małopolskiemu kwartalnych informacji  o realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 8.  Wydawanie  wraz z sekretarzem  lub wyznaczonym  członkiem zespołu:
 1. orzeczenia o umorzeniu postępowania,
 2. postanowienia w sprawie:
 • uchybienia terminowi do wniesienia odwołania,
 • odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania,
 • przywrócenia terminu do wniesienia odwołania,
 • niedopuszczalności wniesienia odwołania,
 1. zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu do jej załatwienia,
 2. decyzje w sprawie uchylenia, zmiany  oraz stwierdzenia nieważności orzeczeń.
 1. Przygotowanie umów i zarządzeń  niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Zespołu.
 2. Nadzór nad  prawidłową obsługą Elektronicznego  Krajowego  Systemu  Monitoringu  Orzekania o Niepełnosprawności, wnioskowanie o  nadanie uprawnień do obsługi systemu.
 3. Stały kontakt  z Głównym Księgowym  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu  w celu  prowadzenia racjonalnej  gospodarki finansowej Zespołu.
 4. Wydawanie kart parkingowych.
 5. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami  pozarządowymi i innymi  podmiotami w zakresie spraw prowadzonych przez Zespół.

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę, co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy Kandydata,
 6. Oświadczenie  Kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw   publicznych,
 3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu”, w  terminie  do  dnia  30 października  2023 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu),  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W  przypadku nie spełnienia  wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o  naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone  po ich weryfikacji.

 

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone   w ogłoszeniu    o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,   w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych  4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone lub zniszczone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
18.10.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
18.10.2023
Informację zmienił
Joanna Szumal
Data ostatniej zmiany
31.10.2023
Nazwa pliku
ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
18.10.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
18.10.2023
Nazwa pliku
Zarządzenie Starosty Powiatu Nowotarskiego
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
18.10.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
18.10.2023
Nazwa pliku
druk klauzuli-informacyjnej w procesie naboru-na-wolne-stanowisko-pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
18.10.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
18.10.2023
Nazwa pliku
-druk-oswiadczenia-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danychosobowych-podanychdobrowolnie-zwlasnej-inicjatywy-1- (2)
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
18.10.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
18.10.2023
Nazwa pliku
kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnien (1)
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
18.10.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
18.10.2023
Nazwa pliku
informacja o wynikach naboru na stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
31.10.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
31.10.2023