Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko " Księgowy" | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko " Księgowy"

status: zamkniete

1. Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub wyższe,
 2. Co najmniej 2- letni staż pracy w księgowości,
 3. Znajomość zagadnień z zakresu:
  1)   ustawy o finansach publicznych
  2)   ustawy o pracownikach samorządowych,
  3)   ustawy Kodeks pracy,
  4)   
  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  5)   ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  6)   ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  7)    ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
  8)    ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,
  9)    ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  10)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej         kontroli zaświadczeń lekarskich,
  11)   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  12)   ustawy o rachunkowości,
 4.  Znajomość komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych  i kalkulacyjnych,
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: finanse, rachunkowość, kadry i płace, pokrewne kierunki
 2. Preferowane doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku związanym  z obsługą  płac,
 3. Preferowana umiejętność obsługi programu Sz@rk, Płatnik
 4. Preferowana umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz samodzielnego i sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,
 5. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, terminowość, obowiązkowość.
 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Bieżące sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców PCPR oraz jednostek obsługiwanych,
 2. Kompletowanie dokumentacji i naliczanie zasiłków oraz przekazywanie dokumentacji zasiłkowej do ZUS,
 3. Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracownikom,
 4. Przygotowywanie danych miesięcznych o składkach PPK do odpowiednich instytucji,
 5. Uzgadnianie z ewidencją księgową kartotek rocznych płacowych (podatek, składki ZUS, przychód),
 6. Opracowywanie wniosków emerytalnych, rentowych oraz sporządzanie zaświadczeń RP-7 do ZUS,
 7. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 8. Sporządzanie dokumentacji do ZUS w zakresie zgłoszeń, zmian, wyrejestrowań w programie Płatnik,
 9. Sporządzanie niezbędnych korekt wynagrodzeń, ZUS i podatku,
 10. Przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdań do GUS,

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę, co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

 

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy Kandydata,
 6. Oświadczenie Kandydata:
   1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

   2) o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3) że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie   w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Księgowy” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,  w  terminie  do  dnia 30 grudnia 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie ( decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym   Targu ),  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W  przypadku nie spełnienia  wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o  naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone  po ich weryfikacji.

 

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych  4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
15.12.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
15.12.2022
Informację zmienił
Joanna Szumal
Data ostatniej zmiany
9.01.2023
Nazwa pliku
druk klauzuli-informacyjnej w procesie naboru-na-wolne-stanowisko-pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
15.12.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
15.12.2022
Nazwa pliku
-druk-oswiadczenia-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danychosobowych-podanychdobrowolnie-zwlasnej-inicjatywy-1- (2)
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
15.12.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
15.12.2022
Nazwa pliku
kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnien
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
15.12.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
15.12.2022
Nazwa pliku
ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
15.12.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
15.12.2022
Nazwa pliku
informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
9.01.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
9.01.2023