Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko " Księgowy" | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko " Księgowy"

status: zamkniete

1. Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub wyższe,
 2. Co najmniej 2-letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego,
 3. Znajomość zagadnień z zakresu:
   1) ustawy o finansach publicznych,
   2) ustawy o rachunkowości,
   3) o podatku od towarów i usługi
   4) 
  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
   5) o ochronie wartości pieniężnych.
 4. Znajomość komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych  i kalkulacyjnych,
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: finanse i rachunkowość
 2. Preferowane doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku związanym  z obsługą finansową jednostki z sektora finansów publicznych,
 3. Preferowana umiejętność obsługi programu Sz@rk,
 4. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,  umiejętność pracy  w zespole, terminowość, obowiązkowość.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ewidencjonowanie dochodów budżetowych,
 2.  Rozliczanie i uzgadnianie sald rozrachunkowych,
 3.  Monitorowanie spłaty należności,
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jednostek obsługiwanych,
 5.  Rozliczanie inwentaryzacji  majątku jednostek,
 6. Obsługa kasowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  i jednostek obsługiwanych: przyjmowanie  wpłat gotówkowych, sporządzanie raportów kasowych, odprowadzanie pobranych opłat na odpowiednie rachunki bankowe,
 7.  Przygotowanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska.

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę, co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy Kandydata,
 6. Oświadczenie  Kandydata:
  1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2) o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
  3) że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji       aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie   w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Księgowy” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,  w  terminie  do  dnia 14 listopada 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie ( decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym                     Targu ),  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W  przypadku nie spełnienia  wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o  naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone  po ich weryfikacji.

 

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych  4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
29.11.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
31.10.2022
Informację zmienił
Joanna Szumal
Data ostatniej zmiany
29.11.2022
Nazwa pliku
ogłoszenie na stanowisko księgowy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
31.10.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
31.10.2022
Nazwa pliku
druk klauzuli-informacyjnej w procesie naboru-na-wolne-stanowisko-pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
31.10.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
31.10.2022
Nazwa pliku
-druk-oswiadczenia-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danychosobowych-podanychdobrowolnie-zwlasnej-inicjatywy-1- (2)
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
31.10.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
31.10.2022
Nazwa pliku
kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnien (1)
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
31.10.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
31.10.2022
Nazwa pliku
informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowego
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
29.11.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
29.11.2022