Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. księgowań | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. księgowań

status: zamkniete
Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty
w Nowym Targu
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
Referent ds. księgowań

1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy
: Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie wyższe (mgr, licencjat), preferowane ekonomiczne;
b. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
d. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
e. Pozostałe wymagania określa art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
4. Wymagania dodatkowe:
a. Samodzielność;
b. Umiejętność pracy w zespole;
c. Znajomość obsługi komputera;
d. Umiejętność planowania i organizacji pracy.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. Prowadzenie kont analitycznych;
b. Ewidencja księgowa faktur, raportów, rachunków, poleceń księgowań;
c. Księgowanie wyciągów bankowych na kontach analitycznych;
d. Miesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald dla kont syntetycznych i analitycznych;
e. Współpraca przy pracach związanych z zamykaniem roku budżetowego, tworzeniem sprawozdań i bilansów.
6. Wymagane dokumenty:
a. Życiorys (CV),
b. List motywacyjny,
c. Kopia dowodu osobistego,
d. Dokument potwierdzający wykształcenie,
e. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
7. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
a. Kopie świadectw pracy i ukończonych kursów.
b. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
8. Inne informacje:
Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń, co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę ponownie na czas określony lub na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Referent ds. księgowań” w terminie do dnia 17 lutego 2012 r.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Oświaty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn zm.)”

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną odesłane.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 i art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o wynikach naboru (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania) będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Centrum Oświaty.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Wieslawa Machalica
Data wytworzenia
1.02.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
1.02.2012
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
23.02.2012
Nazwa pliku
Sprostowanie
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Wiesława Machalica
Data wytworzenia
6.02.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
10.02.2012
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Wieslawa Machalica
Data wytworzenia
23.02.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
23.02.2012