Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Komórce ds. finansowo-księgowych | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Komórce ds. finansowo-księgowych

status: zamkniete

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM OŚWIATY

W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTOR

w Komórce ds. finansowo-księgowych


1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy.

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14.

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie: co najmniej średnie ekonomiczne.

b. Doświadczenie: co najmniej 2 letni staż pracy i roczna praktyka w księgowości.

c. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

d. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

f. Pozostałe wymagania określa art.6 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

4. Wymagania dodatkowe:

a) Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.

b) Znajomość zagadnień z zakresu dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej.

c) Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych.

d) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

e) Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, terminowość, obowiązkowość.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Ewidencja księgowa faktur, rachunków, raportów, poleceń księgowań wyciągów bankowych.

b) Miesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald dla kont syntetycznych
i analitycznych.

c) Przygotowywanie sprawozdań.

d) Obsługa operacji bankowych.

e) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Pracodawcę, które wynikają
z zajmowanego stanowiska.

6. Warunki pracy:

a. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów i spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

b. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek miejsca wykonywania pracy jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy i oprogramowanie.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

a. Życiorys (CV).

b. List motywacyjny.

c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

d. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

g. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

e. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Kopie innych dokumentów:

a. Kopie ukończonych kursów.

b. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

c. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

10. Inne informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (budynek Starostwa Powiatowego, pok.4.35) lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, w terminie do dnia 23 maja 2017 r., w dniach i godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nie otwierać - Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektor w Komórce ds. finansowo-księgowych”. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu pod wyżej określony adres. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Oświaty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2016 r. poz.902 ).

Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń, co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę na czas nieokreślony.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów
za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych ( jt. Dz.U. z 2016 r. poz. 902), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Centrum Oświaty przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Nowy Targ, dnia 9 maj 2017 r.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska - Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
Data wytworzenia
9.05.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
9.05.2017
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
30.05.2017
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska - Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
Data wytworzenia
30.05.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
30.05.2017
Nazwa pliku
Informacja o wynikach wstępnej rekrutacji
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska - Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
Data wytworzenia
29.05.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
29.05.2017