Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ul. Słowackiego 2, 34-700 Rabka - Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ul. Słowackiego 2, 34-700 Rabka - Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent

status: zamkniete

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
ul. Słowackiego 2, 34-700 Rabka - Zdrój
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy:
referent

1. Liczba godzin lub wymiar etatu: 0,25 etatu tj. 10 godzin tygodniowo

2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe lub średnie,
b) co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym,
c) umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office i urządzeń biurowych,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
g) pozostałe wymagania dla stanowisk urzędniczych określa art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

3. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność obsługi klienta oraz pracy w zespole,
b) komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, systematyczność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie ewidencji klientów Poradni oraz sprawozdawczości placówki w formie elektronicznej i tradycyjnej,
b) prowadzenie innej dokumentacji Poradni,
c) obsługa telefoniczna i osobista klientów Poradni,
d) osobiste i/lub elektroniczne dostarczanie dokumentów do Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu,
e) prowadzenie archiwum Poradni obejmującego wszelką dokumentację wytworzoną w pracy Poradni,
f) odpowiednie przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum, przygotowanie i opracowanie dokumentacji spraw zakończonych na podstawie poprawnie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych,
g) wykonywanie innej pracy kancelaryjnej i biurowej zleconej przez dyrektora Poradni,
h) znajomość struktur organizacyjnych jednostki, instrukcji kancelaryjnej Poradni, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt Poradni.

5. Warunki pracy:

a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca odbywa się w sekretariacie i w innych pomieszczeniach Poradni a także pracownik zobowiązany będzie do odbywania podróży służbowych na trasie: Rabka–Zdrój – Nowy Targ,
b) miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- występują utrudnienia architektoniczne ze swobodnym dostępem do wszystkich pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- praca wymaga przeciętnej sprawności manualnej i ogólnej,
- narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy umożliwiający przygotowywanie dokumentów i prezentacji oraz w programy do ewidencjonowania klientów i sprawozdawczości.

6. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poradni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kopia dowodu osobistego,
d) dokument potwierdzający wykształcenie,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

8. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

a) kopie świadectw pracy i ukończonych kursów,
b) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
c) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

9. Inne informacje:

Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń, co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę ponownie na czas określony lub na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce - Zdroju, ul. Słowackiego 2
lub pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 34-700 Rabka - Zdrój,
ul. Słowackiego 2 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta”
w terminie do dnia 17 sierpnia 2012r.

Aplikacje, które wpłyną do Poradni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce - Zdroju zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rabce - Zdroju nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście, za pokwitowaniem, dokonać odbioru swoich dokumentów. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju, ul. Słowackiego 2.

Metka

Podmiot publikujący
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Jadwiga Maciążek
Data wytworzenia
30.07.2012
Informację opublikował
Małgorzata Burtan
Data publikacji
30.07.2012
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
11.09.2012
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Jadwiga Maciążek
Data wytworzenia
30.08.2012
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
30.08.2012