Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 3/4 etatu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 3/4 etatu

status: zamkniete

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

w Rabce – Zdroju

ogłasza konkurs

na stanowisko głównego księgowego

w wymiarze 3/4 etatu


Działając na podstawie art. 11 i art. 12 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 13/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4.

I. Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju, ul. Parkowa 4.

II. Stanowisko: główny księgowy

III. Określenie wymagań:

Wymagania niezbędne:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art.54 ustawy o finansach publicznych /Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./, następujące wymagania:

1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu/EFTA/,

2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni praw publicznych,

3. znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu głównego księgowego,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe,

5. staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego,

6. znajomość przepisów dotyczących gospodarki finansowej, w szczególności:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

- ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

7. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

8. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,

9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji.

IV. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1. prowadzenie gospodarki finansowej, rachunkowości i księgowości DPS zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

2. ewidencja i analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych dochodów będących w dyspozycji DPS,

3. dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych DPS oraz ich zmian,

4. organizacja zasad ewidencji, rozliczeń, przekazywania środków, informacji i sprawozdawczości,

5. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez dyrektora DPS dotyczących organizacji rachunkowości DPS,

6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

7. nadzorowanie ewidencji operacji gospodarczych oraz rozliczeń finansowych,

8. sprawowanie nadzoru nad praca komisji inwentaryzacyjnej oraz rozliczania inwentaryzacji.

V. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w wymiarze ¾ etatu, w pomieszczeniach biurowych, występują bariery architektoniczne w postaci schodów.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

poniżej 6%

VII. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kopia dowodu osobistego,

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. kwestionariusz osobowy,

6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, kopie świadectw pracy i ukończonych kursów,

7. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

VIII. określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4 lub pocztą na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4, 34-700 Rabka – Zdrój, z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego”, w terminie do dnia 17 czerwca 2016 r.

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn zm.).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Rabce- Zdrój zostaną dołączone do jego akt osobowych.

DPS nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostaną odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223 poz. 1458), lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o wynikach naboru (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania) będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju, ul. Parkowa 4.

Rabka – Zdrój, 7 czerwca 2016 r.

Metka

Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Tomasz Obrusik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju
Data wytworzenia
7.06.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
7.06.2016
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
20.06.2016
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Tomasz Obrusik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju
Data wytworzenia
20.06.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
20.06.2016