Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu ogłasza ponownie nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu ogłasza ponownie nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy

status: zamkniete

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SMREK” W ZASKALU

UL. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY 136

OGŁASZA PONOWNIE (DRUGI) NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Termin składania dokumentów:   do 09.04.2019 r.

 

1. STANOWISKO:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

2.Niezbędne wymagania od kandydatów:

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o  pracownikach samorządowych (t. j.  DZ.U.2018.1260 ), dla stanowisk urzędniczych,  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

 

1. Obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4.    Nieposzlakowana opinia;

5. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

6. Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:

a) ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

3. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego minimum 3 lata na stanowisku księgowego (nie jest konieczny do spełnienia, ale będzie miało wpływ na wynik naboru) ,

2.   Biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,

3.   Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,

4. Znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także innych ustaw związanych z realizacją zadań na stanowisku, którego nabór dotyczy.

5. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji, uczciwość.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór nad gospodarką finansową, rachunkowością i ewidencją majątku zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 2. Sprawowanie funkcji dysponenta środków finansowych III stopnia.
 3. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Dysponowanie wspólnie z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej rachunkami bankowymi Domu.
 7. Kierowanie całokształtem spraw budżetowo - finansowych Domu.
 8. Sporządzanie planów finansowych dla Domu Pomocy Społecznej oraz nadzór nad jego prawidłowym wykonaniem.
 9. Prowadzenie kontroli wewnętrznej i funkcjonalnej w zakresie finansowo - księgowym.
 10. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 11. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki.
 12. Zatwierdzanie dokumentów księgowych Domu.
 13. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i stosowanie zasad rachunkowości określonych w ustawie o rachunkowości lub aktach wykonawczych.
 14. Przestrzeganie w praktyce zasad gospodarki finansowej określonych w obowiązującej ustawie o finansach publicznych.
 15. Przeprowadzanie doraźnych kontroli  w zakresie:

a)  zabezpieczenia i przechowywania dokumentów  i środków finansowych,

b)  gospodarki materiałowej i wyposażenia,

c)   wydatkowania środków budżetowych i pozabudżetowych,

 1.  Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozliczania i przekazywania składników  majątkowych oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia.
 3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej. 
 4. Przygotowywanie danych liczbowych i różnego rodzaju zestawień na polecenie Dyrektora lub innych organów, umożliwiających dokonywanie analiz.
 5. Ewidencjonowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Nadzór nad gospodarką kasową Domu.

5. Warunki pracy:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony

3. Wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników DPS „Smrek” w Zaskalu

4. Zatrudnienie od 01.06.2019 r.

5. Godziny pracy: 07:30 – 15:30

  

Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w DPS „Smrek”  z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności  lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie  o stronniczość lub interesowność.

6. Miejsce wykonywania pracy:

 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136

 

7. Wymagane dokumenty:

 1.  list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kserokopie dyplomów lub  dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń);
 4. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzające staż pracy (w przypadku, gdy wymagane jest udokumentowanie stażu pracy);
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze;
 9. oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w DPS „Smrek”  w Zaskalu dotyczące wykorzystania wizerunku;
 10. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy);
 11. oświadczenie  o posiadanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych);
 12. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

8. Metody selekcji kandydatów:

W zależności od liczby złożonych aplikacji :

 1. rozmowa kwalifikacyjna;
 2. sprawdzian wiedzy pisemny lub ustny.

9. Miejsce                       i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, na Dzienniku Podawczym  lub przesłać  pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ W Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary w zaklejonej kopercie wraz z wyszczególnionym  spisem załączników oraz dopiskiem  na kopercie:

 DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Termin składania dokumentów:  do 09.04.2019 r.

Za datę  złożenia oferty, będzie uznawana data wpływu lub data osobistego jej dostarczenia do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

 

10. Informacja dodatkowa dla kandydatów:

1. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających  wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. W Domu Pomocy Społecznej „Smrek” wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest wyższy niż 6%,

2. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu

 po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane.

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu tj. 1)rozmowy kwalifikacyjnej lub 2) sprawdzianu wiedzy, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca  zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie lub e-mailem.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

 www.nowotarski.pl/bip/praca  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136.

Uwaga:

Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Metka

Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Nowym Targu
Data wytworzenia
26.03.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.03.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
3.06.2019
Nazwa pliku
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Domalik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Nowym Targu
Data wytworzenia
31.05.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
3.06.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
3.06.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Nowym Targu
Data wytworzenia
26.03.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.03.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Nowym Targu
Data wytworzenia
26.03.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.03.2019