Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko referent administarcyjny | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko referent administarcyjny

status: zamkniete

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SMREK’ W ZASKALU

UL. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY 136

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

 

REFERENT ADMINISTRACYJNY

 

Termin składania dokumentów:   do 22.03.2018 r.

 

1. STANOWISKO:

REFERENT ADMINISTRACYJNY

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o  pracownikach samorządowych (t. j.  DZ.U.2018.1260 ), dla stanowisk urzędniczych, tj.:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj.: wykształcenie co najmniej średnie

 

3. Wymagania  dodatkowe od kandydatów

( będące przedmiotem

oceny):

 1. Wiedza specjalistyczna i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów z zakresu zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Smrek”             w Zaskalu, w tym znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 2. Ogólna znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.
 3. Znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowycho pomocy społecznej, o  finansach publicznych.
 4. Umiejętność obsługi komputera z pracą w programach Word, Excel, Power Point na poziomie niezbędnym do realizacji zadań.
 5. Wysoka kultura językowa oraz sprawność w redagowaniu tekstów.
 6. Umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i pisemnej – formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi oraz stosowanie przyjętych form i stylu korespondencji oraz języka i treści pism.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie prac kancelaryjnych w ramach obsługi domu, obiegu dokumentów, korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej.
 2. Odbieranie i wysyłanie poczty w tym poczty elektronicznej.
 3. Przygotowywanie i przepisywanie pism zleconych przez Dyrektora
 4. Przyjmowanie rozmów telefonicznych.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.
 6. Prowadzenie magazynów środków czystości i artykułów biurowych.
 7. Prowadzenie składnicy akt, w tym:
 1. przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym,
 2. sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej,
 3. porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczanie,
 4. prowadzenie ewidencji składnicy akt,
 5. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z procedurą.

5. Warunki pracy

 1. praca w wymiarze 1 etatu
 2. rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony
 3. zatrudnienie od 01.04.2019r.
 4. godziny pracy: 07:30 – 15:30

                                                                                                                  

Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w DPS „Smrek”  z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności  lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie                     o stronniczość lub interesowność.

6. Miejsce wykonywania pracy:

 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136

 

7. Wymagane dokumenty:

 

 1.  list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kserokopie dyplomów lub  dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń, );
 4. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzające staż pracy (w przypadku, gdy wymagane jest udokumentowanie stażu pracy);
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu            z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze;
 9. oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w DPS „Smrek” w Zaskalu dotyczące przetwarzania danych osobowych  oraz wykorzystania wizerunku;
 10. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy);
 11. oświadczenie  o posiadanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych);
 12. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach                                          i umiejętnościach.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

8. Metody selekcji kandydatów:

W zależności od ilości składanych aplikacji :

1.            rozmowa kwalifikacyjna;

2.            sprawdzian wiedzy pisemny lub ustny.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, na Dzienniku Podawczym  lub przesłać  pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ W Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary w zaklejonej kopercie wraz z wyszczególnionym  spisem załączników oraz dopiskiem  na kopercie: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO: referent administracyjny

 

Termin składania dokumentów:  do 22.03.2018 r.

Datą złożenia oferty, jest data wpływu lub data osobistego jej dostarczenia do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu - sekretariat.

 

 

10.Informacja dodatkowa dla kandydatów:

I. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających  wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. W Domu Pomocy Społecznej „Smrek” wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest wyższy niż 6%.

II. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu

 po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane. Informacja                                   o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu  tj. 1)rozmowy kwalifikacyjnej lub 2) sprawdzianu wiedzy, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca  zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie lub e-mailem przez  Sekretarza  komisji rekrutacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

 www.nowotarski.pl/bip/praca  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136.

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
11.03.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
11.03.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
29.03.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
11.03.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
11.03.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
11.03.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
11.03.2019
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Nowym Targu
Data wytworzenia
29.03.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
29.03.2019