Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko referent | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko referent

status: zamkniete

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SMREK’ W ZASKALU

UL. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY 136

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

 

REFERENT

 

Termin składania dokumentów:   do 22.07.2020 r.

 

1. STANOWISKO:

REFERENT

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (t. j. DZ.U.2019.1282 ), dla stanowisk urzędniczych, tj.:

 

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj.: wykształcenie co najmniej średnie

 

3. Wymagania dodatkowe od kandydatów

( będące przedmiotem

oceny):

 1. Wiedza specjalistyczna i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów z zakresu zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, w tym znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

 2. Ogólna znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.

 3. Znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych, o pomocy społecznej, o finansach publicznych.

 4. Umiejętność obsługi komputera z pracą w programach Word, Excel, Power Point na poziomie niezbędnym do realizacji zadań.

 5. Wysoka kultura językowa oraz sprawność w redagowaniu tekstów.

 6. Umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i pisemnej – formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi oraz stosowanie przyjętych form i stylu korespondencji oraz języka i treści pism.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie sekretariatu Dyrektora Domu.

 2. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Domu.

 3. Obsługa poczty elektronicznej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, skanera i faksu.

 4. Sporządzanie na zlecenie Dyrektora pism i zarządzeń.

 5. Prowadzenie dzienników korespondencyjnych i rejestrów.

 6. Rozdzielanie scedowanej przez Dyrektora poczty dla poszczególnych pracowników.

 7. Organizowanie wysyłki i odbioru korespondencji oraz przesyłek pocztowych.

 8. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej spotkań Dyrektora z mieszkańcami oraz narad roboczych organizowanych z pracownikami DPS.

 9. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 30 tys. euro na zakup między innymi: środków czystości, artykułów chemicznych, materiałów biurowych, odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

 10. Kontrolowanie poprawności wystawienia faktur wpływających do jednostki.

 11. Prowadzenie magazynu środków czystości i magazynu paliw.

 12. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów środków czystości, artykułów chemicznych, materiałów biurowych, paliw, odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

 13. Prowadzenie ewidencji odpadów wytwarzanych w DPS „Smrek” w Zaskalu oraz sporządzanie stosownych sprawozdań.

 14. Udział w komisjach powoływanych przez Dyrektora Domu.

 15. Prowadzenie zakładowej składnicy akt.

 16. Sporządzanie zestawień faktur oraz ich terminowe przekazywanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu prowadzących obsługę finansowo – księgową Domu.

 

5. Warunki pracy

 1. praca w wymiarze 1 etatu

 2. rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony

 3. godziny pracy: 07:30 – 15:30

 

Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w DPS „Smrek” z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

6. Miejsce wykonywania pracy:

 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136

 

7. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys – curriculum vitae;

 3. kserokopie dyplomów lub dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń, );

 4. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzające staż pracy (w przypadku, gdy wymagane jest udokumentowanie stażu pracy);

 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze;

 9. oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w DPS „Smrek” w Zaskalu dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku;

 10. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy);

 11. oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych);

 12. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

8. Metody selekcji kandydatów:

W zależności od liczby składanych aplikacji :

1. rozmowa kwalifikacyjna;

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, na Dzienniku Podawczym lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ W Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary w zaklejonej kopercie wraz z wyszczególnionym spisem załączników oraz dopiskiem na kopercie: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO: REFERENT

 

Termin składania dokumentów: do 22.07.2020 r.

Datą złożenia oferty, jest data wpływu lub data osobistego jej dostarczenia do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu – sekretariat za pośrednictwem pracownika odbierającego przesyłki przy bramie głównej, z uwagi na brak możliwości wejścia na teren Domu.

 

10.Informacja dodatkowa dla kandydatów:

I. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających  wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. W Domu Pomocy Społecznej „Smrek” wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

II. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu

po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu tj. 1)rozmowy kwalifikacyjnej lub 2) sprawdzianu wiedzy, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie lub e-mailem przez Sekretarza komisji rekrutacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

www.nowotarski.pl/bip/praca oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2020
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
9.07.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
4.08.2020
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu
Data wytworzenia
3.08.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
4.08.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2020
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
9.07.2020
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2020
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
9.07.2020
Nazwa pliku
Oświadczenia kandydata
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2020
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
9.07.2020
Nazwa pliku
Oświadczenie - korzystanie z wizerunku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2020
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
9.07.2020
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2020
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
9.07.2020
Nazwa pliku
Informacja o wynikach po rezygnacji kandydata
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Marcin Jagła
Data wytworzenia
1.09.2020
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
7.09.2020
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
7.09.2020