Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko referent | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko referent

status: zamkniete

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SMREK’ W ZASKALU

UL. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY 136

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

 

REFERENT

 

Termin składania dokumentów:   do 18.07.2019 r.

 

1. STANOWISKO:

REFERENT

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o  pracownikach samorządowych (t. j.  DZ.U.2018.1260 ), dla stanowisk urzędniczych, tj.:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj.: wykształcenie co najmniej średnie

 

3. Wymagania  dodatkowe od kandydatów

( będące przedmiotem

oceny):

 1. Wiedza specjalistyczna i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów                 z zakresu zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Smrek”                        w Zaskalu, w tym znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 2. Ogólna znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.
 3. Znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowycho pomocy społecznej, o  finansach publicznych.
 4. Umiejętność obsługi komputera z pracą w programach Word, Excel, Power Point na poziomie niezbędnym do realizacji zadań.
 5. Wysoka kultura językowa oraz sprawność w redagowaniu tekstów.
 6. Umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i pisemnej – formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi oraz stosowanie przyjętych form                   i stylu korespondencji oraz języka i treści pism.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.  Prowadzenie sekretariatu Dyrektora Domu.
 2. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Domu.
 3. Obsługa poczty elektronicznej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, skanera                i faksu.
 4. Sporządzanie na zlecenie Dyrektora pism i zarządzeń.
 5. Prowadzenie dzienników korespondencyjnych.
 6. Rozdzielanie scedowanej przez Dyrektora poczty dla poszczególnych pracowników.
 7. Organizowanie wysyłki i odbioru korespondencji oraz przesyłek pocztowych.
 8. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej spotkań Dyrektora z mieszkańcami oraz narad roboczych organizowanych z pracownikami DPS.
 9. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 30 tys. euro na zakup środków czystości, artykułów chemicznych, materiałów biurowych, odzieży  i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 10. Kontrolowanie poprawności wystawienia faktur wpływających do jednostki.
 11. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów środków czystości, artykułów chemicznych, materiałów biurowych, odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 12. Prowadzenie ewidencji odpadów wytwarzanych w DPS „Smrek” w Zaskalu.
 13. Udział w komisjach powoływanych przez Dyrektora Domu.
 14. Prowadzenie zakładowej składnicy akt.
 15. Sporządzanie zestawień faktur oraz ich terminowe przekazywanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu prowadzących obsługę finansowo – księgową Domu.
 16. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony p. poż.
 17. Organizowanie próbnej ewakuacji obiektu zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 18. Dopilnowanie rozmieszczenia, sprawności i konserwacji sprzętu i urządzeń p.poż., oznakowania dróg ewakuacyjnych  i pożarowych środków łączności                   i alarmowania oraz  punktów czerpania wody do celów gaśniczych itp.,  zgodne z przepisami prawa w tym zakresie.

5. Warunki pracy

 1. praca w wymiarze 1 etatu
 2. rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony
 3. godziny pracy: 07:30 – 15:30

                                                                                                                  

Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w DPS „Smrek”  z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności  lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

6. Miejsce wykonywania pracy:

 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136

 

7. Wymagane dokumenty:

 

 1.  list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kserokopie dyplomów lub  dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń, );
 4. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzające staż pracy (w przypadku, gdy wymagane jest udokumentowanie stażu pracy);
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane                 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze;
 9. oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w DPS „Smrek”                      w Zaskalu dotyczące przetwarzania danych osobowych  oraz wykorzystania wizerunku;
 10. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy);
 11. oświadczenie  o posiadanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych);
 12. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

8. Metody selekcji kandydatów:

W zależności od ilości składanych aplikacji :

1.            rozmowa kwalifikacyjna;

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, na Dzienniku Podawczym  lub przesłać  pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ W Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary w zaklejonej kopercie wraz z wyszczególnionym  spisem załączników oraz dopiskiem  na kopercie: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO: REFERENT

 

Termin składania dokumentów:  do 18.07.2019 r.

Datą złożenia oferty, jest data wpływu lub data osobistego jej dostarczenia do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu - sekretariat.

 

10.Informacja dodatkowa dla kandydatów:

I. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających  wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. W Domu Pomocy Społecznej „Smrek” wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia                  o naborze, jest niższy niż 6%.

II. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu

 po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane. Informacja  o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu  tj. 1)rozmowy kwalifikacyjnej lub 2) sprawdzianu wiedzy, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca  zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie lub e-mailem przez  Sekretarza  komisji rekrutacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

 www.nowotarski.pl/bip/praca  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
8.07.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
12.08.2019
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Domalik Dyrektor DPS "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
12.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
12.08.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
8.07.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
8.07.2019
Nazwa pliku
Oświadczenia kandydata
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
8.07.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie - korzystanie z wizerunku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
8.07.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
8.07.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
8.07.2019