Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko inspektor | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko inspektor

status: zamkniete

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SMREK’ W ZASKALU

UL. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY 136

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

 

INSPEKTOR

 

Termin składania dokumentów:   do 19.09.2019 r.

 

1. STANOWISKO:

INSPEKTOR

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych (t. j.  DZ.U.2019.1982 tj. ), dla stanowisk urzędniczych, tj.:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj.: wykształcenie wyższe. Staż pracy minimum dwa lata, w tym jeden rok na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej lub państwowej

 

3. Wymagania  dodatkowe od kandydatów

( będące przedmiotem

oceny):

 1. Wiedza specjalistyczna i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów z zakresu zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Smrek”  w Zaskalu, w tym znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 2. Ogólna znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.
 3. Znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych,  o pomocy społecznej, o  finansach publicznych.
 4.  Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy - Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych,
 5. Umiejętność obsługi komputera z pracą w programach Word, Excel, Power Point na poziomie niezbędnym do realizacji zadań.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych osób zatrudnionych w Domu, na podstawie umów o pracę oraz osób które łączy z Domem inna forma współpracy, w szczególności: staż, praktyka zawodowa lub wolontariat.
 2. Prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie: ewidencji czasu pracy, list obecności, przyjęć i zwolnień, nagradzania i kar, zwolnień lekarskich, urlopów, spraw związanych z przejściem pracowników na rentę lub emeryturę itp.
 3. Prowadzenie akt osobowych pracowników, w tym aktualizacji zakresów czynności.
 4. Opracowywanie systemu oceny pracowników, regulaminu pracy i wynagradzania.
 5. Organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
 6. Organizowanie naboru na stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze kierownicze, zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu.
 7. Terminowe kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne.
 8. Prowadzenie dokumentacji powypadkowych, analizowanie przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy oraz przedstawianie wniosków zmierzających do usunięcia wszelkich zagrożeń, a także organizowanie szkoleń BHP dla pracowników Domu.
 9. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w sprawach związanych z obsługa finansowo – księgową Domu, w tym bieżące przekazywanie faktur i zbiorczych zestawień.
 10. Organizowanie udostępniania informacji publicznej na wniosek i na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 11. Wdrażanie odpowiednich procedur dotyczących ochrony danych osobowych.
 12. Zapewnienie oraz nadzór nad realizacją usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet oraz dostaw mediów niezbędnych do funkcjonowania Domu.
 13. Utrzymanie budynków i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, a także prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej z tym związanej.
 14. Organizowanie transportu dla mieszkańców i na potrzeby Domu oraz nadzór nad właściwym wykorzystaniem i stanem technicznym pojazdu służbowego będącego w użytkowaniu Domu.
 15. Zapewnienie ciągłości dostaw i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Domu.
 16. Organizowanie zaopatrzenia Domu w sprzęt i materiały techniczne oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.
 17. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 18. Opracowywanie i wdrażanie szczegółowych instrukcji BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
 19. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 20. Organizowanie i przeprowadzanie w Domu postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i  prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie;
 21. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawie wpływających skarg  i wniosków oraz terminowe przygotowanie projektów odpowiedzi.
 22. Organizowanie i prowadzenie polityki informacyjnej Domu w zakresie przygotowania informacji do opublikowania na stronie internetowej Domu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
 23. Opracowywanie projektów regulaminów i instrukcji.
 24. Udział w komisjach powoływanych przez Dyrektora Domu.
 25. Realizacja zadań i obowiązków z zakresu ochrony środowiska.
 26. Sporządzanie sprawozdań wymaganych prawem.
 27. Zapewnienie ochrony i ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Domu.
 28. Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością wynikających  z obowiązujących przepisów.
 29. Prowadzenie rejestrów wymaganych prawem ogólnym i ustanowionych przez władze nadrzędne.
 30. Ścisła współpraca w realizacji poszczególnych zadań odpowiednio do ich zakresu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu lub pracownikami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zajmującymi się sprawy w tego zakresu.
 31. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskiwania pracowników do pracy, organizacji staży i innych według aktualnych programów dotyczących aktywizacji bezrobotnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 32. Współpraca z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych Domu, w celu zapewnienia przez Dom właściwego poziomu świadczonych usług.

5. Warunki pracy

 1. praca w wymiarze 1 etatu
 2. rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony
 3. godziny pracy: 07:30 – 15:30

                                                                                                              

Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w DPS „Smrek”  z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności  lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

6. Miejsce wykonywania pracy:

 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136

 

7. Wymagane dokumenty:

 

 1.  list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kserokopie dyplomów lub  dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń, );
 4. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzające staż pracy (w przypadku, gdy wymagane jest udokumentowanie stażu pracy);
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze;
 9. oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w DPS „Smrek”  w Zaskalu dotyczące przetwarzania danych osobowych  oraz wykorzystania wizerunku;
 10. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy);
 11. oświadczenie  o posiadanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych);
 12. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

8. Metody selekcji kandydatów:

W zależności od ilości składanych aplikacji :

1.            rozmowa kwalifikacyjna;

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, na Dzienniku Podawczym  lub przesłać  pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ W Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary w zaklejonej kopercie wraz z wyszczególnionym  spisem załączników oraz dopiskiem  na kopercie: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO: INSPEKTOR

 

Termin składania dokumentów:  do 19.09.2019 r.

Datą złożenia oferty, jest data wpływu lub data osobistego jej dostarczenia do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu - sekretariat.

 

10.Informacja dodatkowa dla kandydatów:

I. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających  wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. W Domu Pomocy Społecznej „Smrek” wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  o naborze, jest niższy niż 6%.

II. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane. Informacja  o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu  tj. 1)rozmowy kwalifikacyjnej lub 2) sprawdzianu wiedzy, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca  zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie lub e-mailem przez  Sekretarza  komisji rekrutacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

 www.nowotarski.pl/bip/praca  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - dyrektor DPS "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
5.09.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
6.09.2019
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
3.10.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - dyrektor DPS "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
5.09.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
6.09.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - dyrektor DPS "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
5.09.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
6.09.2019
Nazwa pliku
Oświadczenia kandydata
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - dyrektor DPS "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
5.09.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
6.09.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie - korzystanie z wizerunku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - dyrektor DPS "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
5.09.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
6.09.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - dyrektor DPS "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
5.09.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
6.09.2019
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - Dyrektor DPS "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
3.10.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
3.10.2019