Dom Pomocy Społecznej „SMREK" w Zaskalu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent administracyjny | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej „SMREK" w Zaskalu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent administracyjny

status: zamkniete

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SMREK’ W ZASKALU

UL. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY 136

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

 

REFERENT ADMINISTRACYJNY

 

Termin składania dokumentów:   do 12.12.2018 r.

 

1. STANOWISKO :

REFERENT ADMINISTRACYJNY

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów :

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o  pracownikach samorządowych (t. j.  DZ.U.2018.1260 ), dla stanowisk urzędniczych, tj.:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj.: wykształcenie co najmniej średnie

 

3. Wymagania  dodatkowe od kandydatów

( będące przedmiotem

oceny ):

 1. Wiedza specjalistyczna i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów z zakresu zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, w tym znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 2. Ogólna znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.
 3. Znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, o  finansach publicznych.
 4. Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym charakterze.
 5. Umiejętność obsługi komputera z pracą w programach Word, Excel, Power Point na poziomie niezbędnym do realizacji zadań.
 6. Wysoka kultura językowa oraz sprawność w redagowaniu tekstów.
 7. Umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i pisemnej – formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi oraz stosowanie przyjętych form i stylu korespondencji oraz języka i treści pism.
 8. Znajomość przepisów dotyczących archiwizacji akt.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 1. Prowadzenie prac kancelaryjnych w ramach obsługi domu, obiegu dokumentów, korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej.
 2. Odbieranie i wysyłanie poczty w tym elektronicznej.
 3. Przygotowywanie i przepisywanie pism zleconych przez Dyrektora
 4. Przyjmowanie rozmów telefonicznych.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.
 6. Prowadzenie magazynów środków czystości i artykułów biurowych
 7. Prowadzenie archiwum  w tym:

 

 1. przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym,
 2. sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej,
 3. porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczanie,
 4. prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego,
 5. dbanie o ład, porządek oraz estetyczny wygląd archiwum,
 6. utrzymanie stałych kontaktów i współpraca z Archiwum Państwowym  w celu brakowania oraz przeprowadzania kasacji,
 7. współpraca z Archiwum w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.

 

5. Warunki pracy i płacy :

 1. praca w wymiarze 1 etat
 2. płaca miesięczna   do 3000 zł brutto
 3. rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony
 4. zatrudnienie od 01.01.2019r.
 5. godziny pracy:  07:30 – 15:30

                                                                                                                  

Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w DPS „Smrek”  z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności  lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

6. Miejsce wykonywania pracy:

 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136

 

7. Wymagane dokumenty :

 

 1.  list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kserokopie dyplomów lub  dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń, );
 4. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzające staż pracy (w przypadku, gdy wymagane jest udokumentowanie stażu pracy);
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze;
 9. oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w DPS „Smrek” w Zaskalu dotyczące przetwarzania danych osobowych  oraz wykorzystania wizerunku;
 10. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy);
 11. oświadczenie  o posiadanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych);
 12. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

8. Metody selekcji kandydatów :

W zależności od ilości składanych aplikacji :

1.            rozmowa kwalifikacyjna;

2.            sprawdzian wiedzy pisemny lub ustny.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, na Dzienniku Podawczym  lub przesłać  pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej „Smrek’ W Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary w zaklejonej kopercie wraz z wyszczególnionym  spisem załączników oraz dopiskiem  na kopercie : DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO: referent administracyjny

 

Termin składania dokumentów:  do 12.12.2018 r.

Datą złożenia oferty, jest data wpływu lub data osobistego jej dostarczenia do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu - sekretariat.

10.Informacja dodatkowa dla kandydatów :

I. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających  wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. W Domu Pomocy Społecznej „Smrek” wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu wyłonionych kandydatów. 

II. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu

 po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane. Informacja  o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu  tj. 1)rozmowy kwalifikacyjnej lub 2) sprawdzianu wiedzy, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca  zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie przez  Sekretarza  komisji rekrutacyjnej.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

 www.nowotarski.pl/bip/praca  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek’ w Zaskalu,  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136.

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
30.11.2018
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
28.12.2018
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
30.11.2018
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
30.11.2018
Nazwa pliku
Oświadczenie
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
30.11.2018
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
30.11.2018
Nazwa pliku
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent administracyjny w Domu Pomocy Społecznej „SMREK" w Zaskalu.
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
28.12.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
28.12.2018